Strandskyddsdomar.se

Strandskyddsdomar.se drivs av länsstyrelserna och är en samling referat av avgöranden från i första hand MÖD (Mark- och miljööverdomstolen). Här hittar du avgöranden där domstolen tillämpat 7 kapitlet i miljöbalken (lydelse efter 30 juni 2009). Det finns även ett urval MÖD-avgöranden där lagen tillämpats i äldre lydelse. Du kan också hitta regeringens avgöranden om upphävande av strandskydd genom bestämmelse i detaljplaner till och med 2019-12-31. Avgöranden där talerätt eller andra processrättsliga frågor behandlats finns inte med i samlingen.

Samlingen är för närvarande uppdaterad till och med 2022-12-31, uppdateringar sker i regel 1 till 2 gånger per år.

Upphävande av strandskydd i detaljplan

Målnummer: 

Datum: 

Referatnummer: 

Målet gällde upphävande av strandskydd i en detaljplan, där kommunen åberopat att området redan var ianspråktaget.

MÖD:
MÖD finner att två fastigheter är bebyggda. På en fastighet fanns en mindre förrådsbyggnad och en husgrund. Ett tidigare bostadshus har ersatts av en husvagn som nyttjats som bostad och som under planprocessen avlägsnats. Gräsmattan var klippt och tomten inhägnad. MÖD ansåg att fastigheten var ianspråktagen. Ytterligare en fastighet var belägen så att befintlig bebyggelse avskiljer den från stranden. Sammanfattningsvis fanns särskilda skäl att upphäva strandskyddet.

Dom: P 2270-15 (pdf) öppnas på Mark- och miljööverdomstolens webbplats.