Strandskyddsdomar.se

Strandskyddsdomar.se drivs av länsstyrelserna och är en samling referat av avgöranden från i första hand MÖD (Mark- och miljööverdomstolen). Här hittar du avgöranden där domstolen tillämpat 7 kapitlet i miljöbalken (lydelse efter 30 juni 2009). Det finns även ett urval MÖD-avgöranden där lagen tillämpats i äldre lydelse. Du kan också hitta regeringens avgöranden om upphävande av strandskydd genom bestämmelse i detaljplaner till och med 2019-12-31. Avgöranden där talerätt eller andra processrättsliga frågor behandlats finns inte med i samlingen.

Samlingen är för närvarande uppdaterad till och med 2022-12-31, uppdateringar sker i regel 1 till 2 gånger per år.

Upphävande av strandskydd i detaljplan inom LIS-område

Målnummer: 

Datum: 

Referatnummer: 

Målet gällde upphävande av strandskydd i detaljplan med stöd av LIS-reglerna. Länsstyrelsen hade i granskningsyttrande över översiktsplanen inte haft några invändningar mot utpekandet av det aktuella området. Mark- och miljödomstolen har dock upphävt kommunens antagandebeslut då man ansåg att det inte var tillräckligt utrett att området är ett LIS-område.

MÖD:
MÖD konstaterar att det i förarbetena anges att det normalt inte bör finnas anledning att frångå den bedömning som kommunen gjort genom redovisning i översiktsplanen, särskilt om länsstyrelsen i sitt granskningsyttrande inte anmärkt mot redovisningen. Det är dock först vid en prövning i det enskilda fallet som det på ett rättsligt bindande sätt avgörs om den tänkta platsen för en åtgärd uppfyller de kriterier som uppställs på ett sådant område (prop. 2008/09:119 s. 57).

MÖD anser att motiveringen i översiktsplanen är något översiktlig. Det har emellertid inte framkommit något i målet som tydligt talar för att kommunens redovisning och utpekande av området som ett LIS-område bör ifrågasättas. Mark- och miljööverdomstolen bedömer att tolv nya helårsbostäder i området kan bidra till en utveckling av landsbygden genom att befolkningstillskottet både skapar underlag för den lokala service som idag finns och kan skapa underlag för ökad service. Ett ca 40 meter brett område lämnas som fri passage. MÖD finner att det finns särskilda skäl att upphäva strandskyddet. Kommunens antagandebeslut fastställs.