Strandskyddsdomar.se

Strandskyddsdomar.se drivs av länsstyrelserna och är en samling referat av avgöranden från i första hand MÖD (Mark- och miljööverdomstolen). Här hittar du avgöranden där domstolen tillämpat 7 kapitlet i miljöbalken (lydelse efter 30 juni 2009). Det finns även ett urval MÖD-avgöranden där lagen tillämpats i äldre lydelse. Du kan också hitta regeringens avgöranden om upphävande av strandskydd genom bestämmelse i detaljplaner till och med 2019-12-31. Avgöranden där talerätt eller andra processrättsliga frågor behandlats finns inte med i samlingen.

Samlingen är för närvarande uppdaterad till och med 2022-12-31, uppdateringar sker i regel 1 till 2 gånger per år.

Är en gräsyta som klippts kontinuerligt ianspråktaget enligt pkt 1

Målnummer: 

Datum: 

Referatnummer: 

Målet gäller möjligheten att uppföra ett bostadshus på en plats som sedan innan strandskyddets inträde skötts som gräsmatta.

MÖD:

Mark- och miljööverdomstolen konstaterar att området under lång tid haft en klippt gräsmatta och en häck. Det ger en rätt att fortsätta hålla vegetationen i trim men det innebär inte i sig att platsen är ianspråktagen på ett sätt som gör att den saknar betydelse för strandskyddets syften. En klippt gräsmatta kan vara avhållande men den genererar ingen hemfridszon. Ett bostadshus skulle däremot helt utsläcka allmänhetens möjlighet att vistas på platsen. Området avskiljs från befintliga byggnaders hemfridszon genom väg och häck.

MÖD anser, till skillnad från MMD, inte att området är ianspråktaget på ett sådant sätt att dispens kan medges. Ett avslag på ansökan bedöms inte heller oproportionerligt. Ansökan om dispens avslås.

Rättsfallskommentar (red):

MÖDs bedömning visar på att ett ianspråktagande av ett område kan ske på olika nivåer, i olika grader av privatisering.

Mål: M 10949-19 (pdf) öppnas på Mark- och miljööverdomstolens webbplats.