Strandskyddsdomar.se

Strandskyddsdomar.se drivs av länsstyrelserna och är en samling referat av avgöranden från i första hand MÖD (Mark- och miljööverdomstolen). Här hittar du avgöranden där domstolen tillämpat 7 kapitlet i miljöbalken (lydelse efter 30 juni 2009). Det finns även ett urval MÖD-avgöranden där lagen tillämpats i äldre lydelse. Du kan också hitta regeringens avgöranden om upphävande av strandskydd genom bestämmelse i detaljplaner till och med 2019-12-31. Avgöranden där talerätt eller andra processrättsliga frågor behandlats finns inte med i samlingen.

Samlingen är för närvarande uppdaterad till och med 2022-12-31, uppdateringar sker i regel 1 till 2 gånger per år.

Upphävd detaljplan på grund av att utredning saknas

Målnummer: 

Datum: 

Tagg:

Referatnummer: 

Målet gäller en ändring av detaljplan för bostäder, park och småbåtshamn inom strandskyddat område. Stora delar av området är idag inte planlagt. Kommunen har bedömt att det finns särskilda skäl för att upphäva strandskyddet för att det är ett angeläget allmänt intresse (särskilt skäl 5), men också hänvisat till särskilda skäl 1, 3, 4 och 6. Länsstyrelsen har inte överprövat detaljplanen. Domstolen kan ändå göra en annan bedömning.

MÖD: Mark- och miljööverdomstolen upphäver beslutet om att anta detaljplanen eftersom det saknas en utredning som ger stöd för att intresset att bygga bostäder inte kan tillgodoses utanför planområdet. Inte heller andra särskilda skäl har framkommit för att upphäva strandskyddet.

Mål: P 9670-20 (pdf) öppnas på Mark- och miljööverdomstolens webbplats.