Strandskyddsdomar.se

Strandskyddsdomar.se drivs av länsstyrelserna och är en samling referat av avgöranden från i första hand MÖD (Mark- och miljööverdomstolen). Här hittar du avgöranden där domstolen tillämpat 7 kapitlet i miljöbalken (lydelse efter 30 juni 2009). Det finns även ett urval MÖD-avgöranden där lagen tillämpats i äldre lydelse. Du kan också hitta regeringens avgöranden om upphävande av strandskydd genom bestämmelse i detaljplaner till och med 2019-12-31. Avgöranden där talerätt eller andra processrättsliga frågor behandlats finns inte med i samlingen.

Samlingen är för närvarande uppdaterad till och med 2022-12-31, uppdateringar sker i regel 1 till 2 gånger per år.

Avstånd till service från ett LIS-område med bostadshus

Målnummer: 

Datum: 

Ämne:

Referatnummer: 

Målet gäller en detaljplan för 15 fritidshus eller permanentbostäder vid stranden av sjön Stora Le i Värmland. Området är utpekat som LIS i kommunens översiktsplan och länsstyrelsen har inte haft invändningar mot det i granskningsyttrandet. Frågan är om det går att upphäva strandskyddet med stöd av LIS-skäl med anledning av avståndet till service mm. MÖD har tidigare uttalat att ”bostadsbebyggelse bör lokaliseras nära den service som bebyggelsen avser att stärka” (MÖD 2015:32).

MÖD: Mark- och miljööverdomstolen förtydligar sitt tidigare ställningstagande om avstånd till service med att säga att det inte är möjligt att ange generella riktlinjer för vilket avstånd som får godtas. Förhållanden skiljer sig mellan olika kommuner, varför en bedömning måste göras i det enskilda fallet. I LIS-planen har kommunen som riktlinje angett att för att ett område ska pekas ut som LIS-område ska det vara beläget inom cirka 45 minuters resväg från närmsta lanthandel eller tätort. Med bil tar det cirka 22 minuter från planområdet till Töcksfors, cirka 11 minuter till Holmedals skola och cirka 25 minuter till Årjäng. I detta enskilda fall anser domstolen att de aktuella avstånden är godtagbara och det har inte framkommit något skäl att ifrågasätta kommunens utpekande av planområdet som LIS.

Mål: P 10444-20 (pdf) öppnas på Mark- och miljööverdomstolens webbplats.