Strandskyddsdomar.se

Strandskyddsdomar.se drivs av länsstyrelserna och är en samling referat av avgöranden från i första hand MÖD (Mark- och miljööverdomstolen). Här hittar du avgöranden där domstolen tillämpat 7 kapitlet i miljöbalken (lydelse efter 30 juni 2009). Det finns även ett urval MÖD-avgöranden där lagen tillämpats i äldre lydelse. Du kan också hitta regeringens avgöranden om upphävande av strandskydd genom bestämmelse i detaljplaner till och med 2019-12-31. Avgöranden där talerätt eller andra processrättsliga frågor behandlats finns inte med i samlingen.

Samlingen är för närvarande uppdaterad till och med 2022-12-31, uppdateringar sker i regel 1 till 2 gånger per år.

Upphävande av strandskydd i detaljplan

Målnummer: 

Datum: 

Referatnummer: 

Målet gällde upphävande av strandskydd vid planläggning. Området är i översiktsplanen utpekat som LIS-område. Länsstyrelsen hade överprövat planen, men beslutat att inte upphäva den. Efter överklagande från enskilda upphävde mark- och miljödomstolen antagandebeslutet.

MÖD:
MÖD bedömer att området uppfyller kriterierna för et LIS-område och att ett genomförande av planen kan bidra till att skapa underlag för service i närliggande orter. Mark- och miljööverdomstolen fastställer nämndens beslut att anta detaljplanen.