Strandskyddsdomar.se

Strandskyddsdomar.se drivs av länsstyrelserna och är en samling referat av avgöranden från i första hand MÖD (Mark- och miljööverdomstolen). Här hittar du avgöranden där domstolen tillämpat 7 kapitlet i miljöbalken (lydelse efter 30 juni 2009). Det finns även ett urval MÖD-avgöranden där lagen tillämpats i äldre lydelse. Du kan också hitta regeringens avgöranden om upphävande av strandskydd genom bestämmelse i detaljplaner till och med 2019-12-31. Avgöranden där talerätt eller andra processrättsliga frågor behandlats finns inte med i samlingen.

Samlingen är för närvarande uppdaterad till och med 2022-12-31, uppdateringar sker i regel 1 till 2 gånger per år.

Fråga om strandskydd för ett litet vattendrag

Målnummer: 

Datum: 

Referatnummer: 

Målet gällde bl. a. fråga om upphävande av strandskydd vid antagandet av en detaljplan. Kommunen hade ansett att vattendraget (en mindre bäck eller ett dike) inte omfattas av strandskydd.

MÖD:
MÖD konstaterar att det inte går att göra några generella uttalanden om huruvida artificiella vatten omfattas av strandskydd, liksom att det inte alltid är möjligt att dra någon skarp gräns mellan naturliga och artificiella vattendrag. I MÖD:s dom den 11 juni 2015 i mål nr M 10756-14 fann domstolen att det där aktuella diket inte omfattades av strandskydd.

I det nu aktuella fallet är det inte klarlagt huruvida vattendraget är ett grävt markavvattningsdike, ett naturligt vattendrag eller en kombination av dessa. Kommunen har under planarbetets gång benämnt vattendraget bäck respektive dike. Att det ingår i ett markavvattningsföretag är inte tillräckligt för att avgöra att det är ett grävt markavvattningsdike. I brist på tillräcklig utredning som visar annat bedömer domstolen att vattendraget omfattas av strandskydd.

Eftersom detaljplanen medger ny bebyggelse inom strandskyddat område, måste strandskyddet upphävas för att planen ska kunna genomföras i den delen. Så har inte skett. Antagandebeslutet ska därför upphävas.