Strandskyddsdomar.se

Strandskyddsdomar.se drivs av länsstyrelserna och är en samling referat av avgöranden från i första hand MÖD (Mark- och miljööverdomstolen). Här hittar du avgöranden där domstolen tillämpat 7 kapitlet i miljöbalken (lydelse efter 30 juni 2009). Det finns även ett urval MÖD-avgöranden där lagen tillämpats i äldre lydelse. Du kan också hitta regeringens avgöranden om upphävande av strandskydd genom bestämmelse i detaljplaner till och med 2019-12-31. Avgöranden där talerätt eller andra processrättsliga frågor behandlats finns inte med i samlingen.

Samlingen är för närvarande uppdaterad till och med 2022-12-31, uppdateringar sker i regel 1 till 2 gånger per år.

Fråga om tomtplats sträcker sig till strand eller inte

Målnummer: 

Datum: 

Ämne:

Referatnummer: 

Målet gäller tomtplatsens utbredning. Länsstyrelsen har beslutat om en mindre tomtplats än vad markägaren önskar vid dispens för en friggebod. I MMD yrkar markägaren i första hand att dispensen endast ska ha villkor om att ingen ytterligare mark får tas i anspråk som tomt vid uppförandet av friggeboden, i andra hand att en större yta ska få vara tomt. MMD bedömer vid syn på platsen att gräsytan nere vid stranden inte upplevdes tillhöra hemfridszonen. Hur området använts historiskt sett saknar enligt MMD betydelse vid den prövning som ska ske nu. MMD bedömer att det kan lämnas en fri passage längs stranden men medger ändå en utökning av den tomtplats som länsstyrelsen har meddelat. 

MÖD: Frågan är om tomtplatsen har sträckt sig ned till stranden eller inte. I Mark- och miljööverdomstolen hålls vittnesförhör som intygar att tomtplatsen har sträckt sig ned till strandlinjen sedan 1975 och hur detta område har nyttjats. MÖD konstaterar att det därmed är utrett att området alltsedan tiden före strandskyddets inträde har använts som tomtplats och området var därmed inte allemansrättsligt tillgängligt när strandskyddet infördes. Tomtplatsens utbredning ändras av MÖD så att den markanvändning av gräsytan vid stranden som pågått sedan innan 1975 inte hindras.

Rättsfallskommentar (red): Notera att MÖD även uttalar sig om att möjligheten att göra en hel tomtplatsavgränsning, även för bostadshuset, vid dispens för komplementbyggnad eller anläggning på en icke avgränsad tomtplats och hänvisar till rättsfallet MÖD 2012:24. De konstaterar dock att den frågan inte var förd vidare till MÖD denna gång.

Mål: M 1154-19 (pdf) öppnas på Mark- och miljööverdomstolens webbplats.