Strandskyddsdomar.se

Strandskyddsdomar.se drivs av länsstyrelserna och är en samling referat av avgöranden från i första hand MÖD (Mark- och miljööverdomstolen). Här hittar du avgöranden där domstolen tillämpat 7 kapitlet i miljöbalken (lydelse efter 30 juni 2009). Det finns även ett urval MÖD-avgöranden där lagen tillämpats i äldre lydelse. Du kan också hitta regeringens avgöranden om upphävande av strandskydd genom bestämmelse i detaljplaner till och med 2019-12-31. Avgöranden där talerätt eller andra processrättsliga frågor behandlats finns inte med i samlingen.

Samlingen är för närvarande uppdaterad till och med 2022-06-30 , uppdateringar sker i regel 1 till 2 gånger per år.

Upphävt föreläggande om ombyggt staket

Målnummer: 

Datum: 

Tagg:

Referatnummer: 

Målet gäller ett föreläggande att ta bort ett trästaket. Någon form av inhägnad har funnits på platsen sedan innan 1975, då det generella strandskyddet infördes. Inhägnaden byttes till ett trästaket på 1990-talet och 2010 byggdes det om igen till en tätare konstruktion. Frågan är om ombyggnationerna hade krävt strandskyddsdispens.

MÖD: Mark- och miljööverdomstolen har bedömt att ombyggnationerna av inhägnaden inte har krävt strandskyddsdispens eftersom den ursprungliga inhägnaden i allt väsentligt har fyllt samma funktion och inskränkt allemansrätten i lika hög grad. Föreläggandet saknar därmed grund och ska upphävas.

Rättsfallskommentar (red): Staketets lokalisering är avgörande för utgången i målet. Det vill säga att staketet har avgränsat och utestängt allmänheten från samma område kontinuerligt sedan innan 1975 (jfr MÖD mål nr M 9035-17). Därutöver är det också avgörande att utformningen på den ursprungliga inhägnaden haft motsvarande avhållande effekt på allmänheten (jfr MÖD mål nr M 4628-17).

Mål: M 5713-21 (pdf) öppnas på Mark- och miljööverdomstolens webbplats.