Strandskyddsdomar.se

Strandskyddsdomar.se drivs av länsstyrelserna och är en samling referat av avgöranden från i första hand MÖD (Mark- och miljööverdomstolen). Här hittar du avgöranden där domstolen tillämpat 7 kapitlet i miljöbalken (lydelse efter 30 juni 2009). Det finns även ett urval MÖD-avgöranden där lagen tillämpats i äldre lydelse. Du kan också hitta regeringens avgöranden om upphävande av strandskydd genom bestämmelse i detaljplaner till och med 2019-12-31. Avgöranden där talerätt eller andra processrättsliga frågor behandlats finns inte med i samlingen.

Samlingen är för närvarande uppdaterad till och med 2022-12-31, uppdateringar sker i regel 1 till 2 gånger per år.

Tätortsutveckling i en ö-kommun

Målnummer: 

Datum: 

Tagg:

Referatnummer: 

Kommunen antog en detaljplan för bostadsbebyggelse för cirka 200-250 bostäder, lokaler för verksamhet samt särskilt boende och en förskola. Området har varit bebyggt med en skola och varit planlagt tidigare. Strandskydd inträder när den gamla planen upphävs. Kommunen har hänvisat till det särskilda skälet 1 och 5 för att upphäva strandskydd i den nya planen.

MÖD: Mark- och miljööverdomstolen konstaterar att huvuddelen av området har fram till nyligen använts för skolverksamhet och vissa delar har varit parkmark. Ny plan medger bostäder vilket bedöms medföra en ökad privatisering jämfört med tidigare användning. MÖD bedömer att det strandskyddade området i sin helhet inte kan anses ha varit ianspråktaget på ett sådant sätt att det saknar värde för strandskyddets syften. Tätortsutveckling och väsentligt tillskott av bostäder är sådana angelägna allmänna intressen som kan utgöra särskilda skäl för att upphäva strandskydd, om åtgärden inte kan tillgodoses utanför området. Mot bakgrund av att kommunen består av öar (Vaxholm) och kommunens önskemål är att utveckla tätorten på Vaxön, bedömer MÖD att det med de underlag som tagits fram är bevisat att det saknas möjligheter att tillgodose syftet med planen utanför området.  Det finns således inte skäl att upphäva detaljplanen på grund av strandskyddet.

Rättsfallskommentar (red): Det är ett gemensamt beslut för de båda målen, som båda länkas nedan.

Mål: P 4168-19 (pdf) öppnas på Mark- och miljööverdomstolens webbplats.

Mål: P 6252-19 (pdf) öppnas på Mark- och miljööverdomstolens webbplats.