Strandskyddsdomar.se

Strandskyddsdomar.se drivs av länsstyrelserna och är en samling referat av avgöranden från i första hand MÖD (Mark- och miljööverdomstolen). Här hittar du avgöranden där domstolen tillämpat 7 kapitlet i miljöbalken (lydelse efter 30 juni 2009). Det finns även ett urval MÖD-avgöranden där lagen tillämpats i äldre lydelse. Du kan också hitta regeringens avgöranden om upphävande av strandskydd genom bestämmelse i detaljplaner till och med 2019-12-31. Avgöranden där talerätt eller andra processrättsliga frågor behandlats finns inte med i samlingen.

Samlingen är för närvarande uppdaterad till och med 2022-12-31, uppdateringar sker i regel 1 till 2 gånger per år.

Särskilda skäl saknas för en del av detaljplan för bostäder

Målnummer: 

Datum: 

Tagg:

Referatnummer: 

Målet gäller en del av en detaljplan för bostäder. Den aktuella delen är tänkt att bebyggas med fyra villor. Hela planen ska möjliggöra 22 friliggande bostäder. Kommunen har uppgett att en asfalterad lokalgata avskiljer området från stranden, att bebyggelsen är ett angeläget allmänt intresse samt att området är ett LIS-område.

MÖD: Mark- och miljööverdomstolen anser inte att det finns särskilda skäl för att upphäva strandskyddet. Lokalgatan är inte avskiljande. Kommunen har inte presenterat någon utredning som visar på att intresset att bygga bostäder inte kan tillgodoses utanför strandskyddet. Kommunen har inte heller presenterat uppgifter som visar på att det är ett LIS-område. Domstolen upphäver beslutet om detaljplanen i den del som berör de fyra villatomterna.

Mål: P 2537-20 (pdf) öppnas på Mark- och miljööverdomstolens webbplats.