Strandskyddsdomar.se

Strandskyddsdomar.se drivs av länsstyrelserna och är en samling referat av avgöranden från i första hand MÖD (Mark- och miljööverdomstolen). Här hittar du avgöranden där domstolen tillämpat 7 kapitlet i miljöbalken (lydelse efter 30 juni 2009). Det finns även ett urval MÖD-avgöranden där lagen tillämpats i äldre lydelse. Du kan också hitta regeringens avgöranden om upphävande av strandskydd genom bestämmelse i detaljplaner till och med 2019-12-31. Avgöranden där talerätt eller andra processrättsliga frågor behandlats finns inte med i samlingen.

Samlingen är för närvarande uppdaterad till och med 2022-12-31, uppdateringar sker i regel 1 till 2 gånger per år.

Förenings talerätt i strandskyddsmål

Målnummer: 

Datum: 

Ämne:

Tagg:

Referatnummer: 

Kommunen antog flera detaljplaner för en större besöksanläggning för badland, simhall, sport- och nöjesaktiviteter, hotell med mera. En förening för områdets bevarande överklagade kommunens beslut att anta fyra av detaljplanerna men deras överklagan avvisades av Mark- och miljödomstolen. Föreningen överklagar avvisningsbeslutet till MÖD.

MÖD: Mark- och miljööverdomstolen redogör för grunderna för när en ideell förening har rätt att överklaga ett beslut enligt 16 kapitlet 13 § miljöbalken och konstaterar att föreningen uppfyller tre av de fyra punkterna. Föreningen bildades för att bevaka allmänhetens intressen i det aktuella området under tiden då detaljplanen togs fram. Föreningen var endast åtta månader gammal när beslutet överklagades och uppfyller därmed inte kravet på att den ska ha bedrivit sin verksamhet i minst tre år. MÖD konstaterar att syftet med tidskravet var att talerätt skulle ges till breda organisationer, alltså inte till organisationer som skapats för att driva bara en viss fråga. Högsta domstolen (HD) har i NJA 2012 s. 921 sagt att Århuskonventionen medför att det kan behöva göras mer nyanserade bedömningar av talerätten. HD fortsätter med att om en organisation inte svarar mot kriterierna får det göras en bedömning av samtliga omständigheter i det enskilda fallet. Om föreningen ändå kan anses representera allmänheten i syfte att bevaka allmänna naturskydds- eller miljöskyddsintressen kan den trots kort verksamhetstid ha talerätt.

MÖD konstaterar att föreningen har bildats i närtid med det enda syftet att driva en enskild fråga om exploatering. Föreningen kan därför inte anses representera allmänheten för att bevaka allmänna naturskydds- eller miljöintressen. MÖD avslår föreningens överklagan.

Rättsfallskommentar (red): Det är fyra identiska ärenden som avser överklagan av de fyra detaljplaner i samma projekt.

Mål: P 7838-19 (pdf) öppnas på Mark- och miljööverdomstolens webbplats.

Mål: P 7841-19 (pdf) öppnas på Mark- och miljööverdomstolens webbplats.

Mål: P 8051-19 (pdf) öppnas på Mark- och miljööverdomstolens webbplats.

Mål: P 8218-19 (pdf) öppnas på Mark- och miljööverdomstolens webbplats.