Strandskyddsdomar.se

Strandskyddsdomar.se drivs av länsstyrelserna och är en samling referat av avgöranden från i första hand MÖD (Mark- och miljööverdomstolen). Här hittar du avgöranden där domstolen tillämpat 7 kapitlet i miljöbalken (lydelse efter 30 juni 2009). Det finns även ett urval MÖD-avgöranden där lagen tillämpats i äldre lydelse. Du kan också hitta regeringens avgöranden om upphävande av strandskydd genom bestämmelse i detaljplaner till och med 2019-12-31. Avgöranden där talerätt eller andra processrättsliga frågor behandlats finns inte med i samlingen.

Samlingen är för närvarande uppdaterad till och med 2022-12-31, uppdateringar sker i regel 1 till 2 gånger per år.

Strandskydd inte skäl för upphävande av antagen detaljplan

Målnummer: 

Datum: 

Tagg:

Referatnummer: 

Kommunen antog en detaljplan med syftet att tillskapa 27 nya tomter för bostadsbebyggelse. Länsstyrelsen beslöt enligt äldre PBL att överpröva kommunens antagandebeslut och beslutade att upphäva en del av detaljplanen med följd att antalet tomter minskade med tio. Länsstyrelsen har då ärendet handlagts enligt äldre bestämmelser förordnat att strandskyddet ska upphävas inom kvartersmark för bostäder samt lokalgator, i övrigt ligger strandskyddet kvar.  Ett antal enskilda har överklagat antagandebeslutet. Mark- och miljödomstolen bedömer att den antagna planen tar tillräcklig hänsyn för att tillgodose de allmänna intressen som strandskyddet är till för att skydda. MMD avslår överklagandena på alla de grunder som de klagande anfört.

MÖD: Mark- och miljööverdomstolen delar underinstansens bedömning att det inte finns skäl för att upphäva detaljplanen med hänsyn till strandskyddet. De kommer dock fram till att den ska upphävas på grund av att det inte är klarlagt hur dagvattenhanteringen ska ske inom området.

Mål: P 3023-20 (pdf) öppnas på Mark- och miljööverdomstolens webbplats.