Strandskyddsdomar.se

Strandskyddsdomar.se drivs av länsstyrelserna och är en samling referat av avgöranden från i första hand MÖD (Mark- och miljööverdomstolen). Här hittar du avgöranden där domstolen tillämpat 7 kapitlet i miljöbalken (lydelse efter 30 juni 2009). Det finns även ett urval MÖD-avgöranden där lagen tillämpats i äldre lydelse. Du kan också hitta regeringens avgöranden om upphävande av strandskydd genom bestämmelse i detaljplaner till och med 2019-12-31. Avgöranden där talerätt eller andra processrättsliga frågor behandlats finns inte med i samlingen.

Samlingen är för närvarande uppdaterad till och med 2022-12-31, uppdateringar sker i regel 1 till 2 gånger per år.

Annan lokalisering möjlig – strandskyddet kan inte upphävas

Målnummer: 

Datum: 

Referatnummer: 

Målet gäller upphävande av strandskydd i detaljplan för bostäder i centralt läge i en tätort. Kommunen anser att planen avser att ta mark i anspråk för ett angeläget allmänt intresse och pekar på att området redan idag ingår i en detaljplan som kvartersmark. Inom området finns idag ett flerbostadshus och en friliggande villa. De hävdar att området därför inte är allemansrättsligt tillgängligt. Planen tillgodoser kommunens behov av tätortsutveckling, stämmer överens med översiktsplanen och har legat med i bostadsförsörjningsplan 2016-2019.

MÖD: Mark- och miljööverdomstolen konstaterar att tätortsutveckling är ett sådant angeläget allmänt intresse som avses i det femte skälet, men det krävs också att åtgärderna inte kan utföras utanför området. Kommunen har inte presenterat någon utredning av möjligheten att uppföra motsvarande mängd bostäder utanför strandskyddat område. Av handlingarna framgår att kommunen samtidigt möjliggör för uppförande av bostäder i andra delar av tätorten. Det finns därmed inte förutsättningar för att upphäva strandskyddet i planen. Inte heller kan omständigheten att området redan är planlagt som kvartersmark beaktas.

Rättsfallskommentar (red): Sedan det vägledande avgörandet MÖD 2016:13 har ett antal kommuner fått detta svar i sista instans. Det krävs en lokaliseringsutredning för att visa på att det inte finns andra platser där samma syfte kan uppnås. Notera även att MÖD kommenterar att det inte har någon direkt betydelse vad området är planlagt för idag, det är hur det ser ut idag som avgör.

MÖD: P 12200-19 (pdf) öppnas på Mark- och miljööverdomstolens webbplats.