Strandskyddsdomar.se

Strandskyddsdomar.se drivs av länsstyrelserna och är en samling referat av avgöranden från i första hand MÖD (Mark- och miljööverdomstolen). Här hittar du avgöranden där domstolen tillämpat 7 kapitlet i miljöbalken (lydelse efter 30 juni 2009). Det finns även ett urval MÖD-avgöranden där lagen tillämpats i äldre lydelse. Du kan också hitta regeringens avgöranden om upphävande av strandskydd genom bestämmelse i detaljplaner till och med 2019-12-31. Avgöranden där talerätt eller andra processrättsliga frågor behandlats finns inte med i samlingen.

Samlingen är för närvarande uppdaterad till och med 2022-06-30 , uppdateringar sker i regel 1 till 2 gånger per år.

Upphävande av strandskydd inom detaljplan

Målnummer: 

Datum: 

Tagg:

Referatnummer: 

Målet gällde bland annat upphävande av strandskydd inom detaljplan för bostäder. Kommunen hade upphävt strandskydd på den grunden att området var ianspråktaget genom befintlig bebyggelse så att det saknar betydelse för strandskyddets syften.

MÖD:
Målet gällde bland annat upphävande av strandskydd inom detaljplan för bostäder. Kommunen hade upphävt strandskydd på den grunden att området var ianspråktaget genom befintlig bebyggelse så att det saknar betydelse för strandskyddets syften.