Strandskyddsdomar.se

Strandskyddsdomar.se drivs av länsstyrelserna och är en samling referat av avgöranden från i första hand MÖD (Mark- och miljööverdomstolen). Här hittar du avgöranden där domstolen tillämpat 7 kapitlet i miljöbalken (lydelse efter 30 juni 2009). Det finns även ett urval MÖD-avgöranden där lagen tillämpats i äldre lydelse. Du kan också hitta regeringens avgöranden om upphävande av strandskydd genom bestämmelse i detaljplaner till och med 2019-12-31. Avgöranden där talerätt eller andra processrättsliga frågor behandlats finns inte med i samlingen.

Samlingen är för närvarande uppdaterad till och med 2022-12-31, uppdateringar sker i regel 1 till 2 gånger per år.

Ärendet återförvisas då fastighetsbildning även omfattar allemansrättslig mark

Målnummer: 

Datum: 

Referatnummer: 

Målet gäller avstyckning av fritidshus inom strandskydd. Länsstyrelsen har överklagat bildandet av en av fastigheterna som ligger alldeles vid stranden och anför att avstyckningen är olämplig utifrån de allmänna lämplighetsvilloren i 3 kapitlet 1-3 §§ fastighetsbildningslagen. Länsstyrelsen anser att då det inte är tillräckligt utrett att det strandskyddade området är ianspråktaget måste området betraktas vara allemansrättsligt tillgängligt. 

Mark- och miljödomstolen kommer fram till att bilda en ny bostadsfastighet av mark på vilken gäller strandskydd och som till en inte obetydlig del alltjämt får anses vara allemansrättsligt tillgänglig medför att avstyckningslotten inte i dess helhet kan anses vara varaktigt lämpad för bostadsändamål. MMD konstaterar att avstyckningen strider mot 3 kapitlet 1-2 §§ FBL och bifaller länsstyrelsens överklagan.

MÖD: Mark- och miljööverdomstolen inleder med att gå igenom de rättsliga utgångspunkterna. MÖD fortsätter med att de vid syn på platsen har konstaterat att styckningslottens gräns mot norr överensstämmer med både stamfastighetens gräns som det område som är ianspråktaget. Lottens östra gräns följer gräns för ett nybildat naturreservat. En mindre del av marken längs den östra gränsen kan inte anses vara ianspråktagen men MÖD bedömer att stamfastigheten skulle få en olämplig utformning om detta lilla område skulle ligga kvar på stamfastigheten samtidigt som strandskyddets syften inte kan sägas motverkas i beaktansvärd mening. När det gäller den södra gränsen bedömer MÖD att styckningslotten omfattar mer mark än vad som är ianspråktaget som tomtmark. Det enskilda intresset av att ta med detta område i styckningslotten är inte sådan att det är oproportionerligt att neka fastighetsbildningen.

Ärendet återförvisas till lantmäterimyndigheten för att sökanden ska få möjlighet att jämka sin ansökan med anledning av vad som MÖD angett. Ventil för överklagan till Högsta domstolen medges.

Rättsfallskommentar (red): Observera att det område som ska avstyckas också ska vara lagligen ianspråktaget, inte bara ianspråktaget.

Mål: F 11873-19 (pdf) öppnas på Mark- och miljööverdomstolens webbplats.