Strandskyddsdomar.se

Strandskyddsdomar.se drivs av länsstyrelserna och är en samling referat av avgöranden från i första hand MÖD (Mark- och miljööverdomstolen). Här hittar du avgöranden där domstolen tillämpat 7 kapitlet i miljöbalken (lydelse efter 30 juni 2009). Det finns även ett urval MÖD-avgöranden där lagen tillämpats i äldre lydelse. Du kan också hitta regeringens avgöranden om upphävande av strandskydd genom bestämmelse i detaljplaner till och med 2019-12-31. Avgöranden där talerätt eller andra processrättsliga frågor behandlats finns inte med i samlingen.

Samlingen är för närvarande uppdaterad till och med 2022-12-31, uppdateringar sker i regel 1 till 2 gånger per år.

Fastighetsbildning inte skäl för dispens

Målnummer: 

Datum: 

Referatnummer: 

En fastighet avstyckades för fritidsändamål 1991 men blev inte bebyggd. Nu har en ny ägare tillträtt och söker dispens för ett fritidshus och komplementbyggnad på fastigheten. Kommunen, länsstyrelsen och Mark- och miljödomstolen har nekat dispens, den senare med hänvisning till att enligt praxis kan inte andra omständigheter än de som anges i 7 kapitlet 18c § MB beaktas.

MÖD: Mark- och miljööverdomstolen konstaterar att ny rättspraxis föreligger, se MÖD 2020:2, som medför att även andra skäl för dispens kan föreligga efter intresseavvägning som ska göras enligt 7 kapitlet 25 § MB. MÖD konstaterar att fastighetsbildningen skedde för länge sedan och att aktuellt område är i stort sett oexploaterat. Strandskyddets intressen är stora och väger tyngre än det enskilda intresset att få uppföra ett fritidshus på den aktuella platsen. MÖD avslår överklagan.

Rättsfallskommentar (red): Strandskyddet är fortsatt starkt och ny praxis har ännu inte medfört något annat utfall i MÖD.

Mål: M 9380-19 (pdf) öppnas på Mark- och miljööverdomstolens webbplats.