Strandskyddsdomar.se

Strandskyddsdomar.se drivs av länsstyrelserna och är en samling referat av avgöranden från i första hand MÖD (Mark- och miljööverdomstolen). Här hittar du avgöranden där domstolen tillämpat 7 kapitlet i miljöbalken (lydelse efter 30 juni 2009). Det finns även ett urval MÖD-avgöranden där lagen tillämpats i äldre lydelse. Du kan också hitta regeringens avgöranden om upphävande av strandskydd genom bestämmelse i detaljplaner till och med 2019-12-31. Avgöranden där talerätt eller andra processrättsliga frågor behandlats finns inte med i samlingen.

Samlingen är för närvarande uppdaterad till och med 2022-12-31, uppdateringar sker i regel 1 till 2 gånger per år.

Prejudicerande mål om möjlighet att bilda bostadsfastighet med kombinerat ändamål inom strandskydd

Målnummer: 

Datum: 

Referatnummer: 

Målet gäller avstyckning av en drygt tre hektar stor bostadsfastighet med möjlighet till kombinerat ändamål för viss odling eller djurhållning inom strandskyddat område. Det område som avses avstyckas är ett helt skifte av en större jord- och skogsbruksfastighet. Skiftet ligger på en udde i Mjösjön. På det aktuella skiftet finns både bostadshus och uthus och all den öppna odlingsmark som finns på fastigheten.

Lantmäterimyndigheten har bedömt att det inte är lämpligt att bilda en bostadsfastighet med kombinerat ändamål med hänsyn till strandskyddet och har ställt in förrättningen. Sökanden överklagar och Mark- och miljödomstolen konstaterar att fastighetsbildningen innebär att strandskyddad allemansrättsligt tillgänglig mark kommer att ingå i en bostadsfastighet. Detta innebär att strandskyddets syften motverkas, vilket inte är tillåtet, och avslår överklagan då den strider mot 3 kapitlet 1 och 2 §§ FBL.

MÖD (2021-05-20): Mark- och miljööverdomstolen inleder med att gå igenom de rättsliga utgångspunkterna. MÖD fortsätter med att konstatera att styckningslotten har en sådan storlek och arrondering som får anses vara lämplig för en kombinerad bostadsfastighet med möjlighet till djurhållning. Enligt förarbetena får dock en sådan fastighetsbildning endast ske i undantagsfall enligt förarbetena. MÖD noterar att länsstyrelsen i sitt yttrande angett att ett fortsatt brukande av åkermarken är en förutsättning för att på sikt bibehålla den biologiska mångfalden samt att upprätthålla en levande landsbygd i länet. Enligt länsstyrelsen skulle dock detta motiv för att bilda en kombinerad fastighet inte vara ett undantagsfall utan kunna åberopas i princip över hela länet. Länsstyrelsen anser därför inte att fastigheten kan bildas utan att strida mot 3 kapitlet 2 § FBL. Mark- och miljööverdomstolen bedömer emellertid mot bakgrund av länsstyrelsens yttrande att öppna jordbrukslandskap är en miljö som är hotad i länet och att den aktuella natur- och kulturmiljön därför i det här fallet är av sådant intresse att ett främjande kan motivera ett avsteg från huvudregeln, varför den kombinerade fastigheten skulle kunna bildas.

MÖD konstaterar att det finns två mindre skogsområden inom skiftet och att enligt praxis bör inte skogsmark för vedtag föras till en kombinerad bostadsfastighet inom strandskyddsområde. De två områdena är dock små och MÖD bedömer att sådana mindre skogsområden kan tillåtas ingå i en kombinerad fastighet inom strandskyddsområde när som i detta fall fastigheten i övrigt bedöms lämplig.

MÖD återförvisar ärendet till lantmäterimyndigheten för att bilda fastigheten men lämnar ventil för överklagan till Högsta domstolen. En ledamot är skiljaktig och anser likt länsstyrelsen och MMD att överklagan istället ska avslås.

Högsta domstolen (2022-03-08): Högsta domstolen (HD) tar upp fallet efter att länsstyrelsen har överklagat MÖD:s dom. HD pekar på att risken för ”att all den mark som ingår i en kombinationsfastighet på landsbygden får privat karaktär kan dock i vissa fall vara mindre än när fastighetsbildningen sker endast för bostadsändamål. Vid en bedömning av den risken måste fastighetens utformning och omfattning samt den verksamhet som ska bedrivas på fastigheten beaktas. Om själva tomtplatsen skulle kunna bli föremål för fastighetsbildning utan att strandskyddets syften motverkas, bör ytterligare mark kunna ingå i en kombinationsfastighet, om marken utanför tomtplatsen inte ska bebyggas eller bli föremål för några andra åtgärder som är förbjudna inom strandskyddsområde eller strandskyddets syften motverkas av något annat skäl” (punkt 26). HD pekar även på att utrymmet för att bilda kombinerade bostadsfastigheter inom LIS-områden är större (punkt 27) än i övrigt. De anser inte heller att det är uteslutet att en kombinationsfastighet någon gång skulle kunna bildas även i en annan situation än de nu nämnda, utan att bestämmelserna om strandskydd hindrar detta. I så fall måste det vara fråga om alldeles speciella omständigheter där strandskyddet ställs mot ett mycket angeläget intresse som inte kan tillgodoses på annat sätt än genom bildandet av den aktuella fastigheten (punkt 28).

HD övergår nu till bedömning i det enskilda fallet och konstaterar att styckningslotten inte ligger inom ett LIS-område. HD anser vidare att avstyckningen enligt ansökan motverkar strandskyddets syften. Att avstyckningen generellt sett skulle kunna bidra till att bibehålla den biologiska mångfalden och en levande landsbygd utgör inte något bärande skäl för att tillåta fastighetsbildningen. Behov av att tillgodose sådana intressen finns i stora delar av den svenska landsbygden. Det skulle riskera att på sikt urholka strandskyddet påtagligt om fastighetsbildning inom strandskyddsområden tillåts av sådana skäl.

Ett avslag på ansökan kan inte anses oproportionerligt. HD ändrar MÖD:s dom och fastställer lantmäterimyndighetens beslut att ställa in förrättningen.

Rättsfallskommentar (red): Punkten 26 i HD:s avgörande, som citeras ovan, har senare i MÖD gett en ny praxis kring bildande av bostadsfastigheter med kombinerat ändamål inom strandskydd. I skrivande stund har ingen av de andra av HD angivna möjliga grunderna kommit upp till prövning i MÖD. Notera att trots att de pekar på att det finns andra möjligheter än vad som anges i förarbetena, och platsen ligger i norra delen av Sverige, så nekas avstyckning på vad som tidigare varit en normal motivering för avslag, dvs. att det är ett för allmänt hållet skäl för att bilda fastigheten.

Mål: F 12539-19 (pdf) öppnas på Mark- och miljööverdomstolens webbplats.

Mål:  Ö 3738-21 (pdf) öppnas på Högsta domstolens webbplats.