Strandskyddsdomar.se

Strandskyddsdomar.se drivs av länsstyrelserna och är en samling referat av avgöranden från i första hand MÖD (Mark- och miljööverdomstolen). Här hittar du avgöranden där domstolen tillämpat 7 kapitlet i miljöbalken (lydelse efter 30 juni 2009). Det finns även ett urval MÖD-avgöranden där lagen tillämpats i äldre lydelse. Du kan också hitta regeringens avgöranden om upphävande av strandskydd genom bestämmelse i detaljplaner till och med 2019-12-31. Avgöranden där talerätt eller andra processrättsliga frågor behandlats finns inte med i samlingen.

Samlingen är för närvarande uppdaterad till och med 2022-12-31, uppdateringar sker i regel 1 till 2 gånger per år.

Dispens för enbostadshus

Målnummer: 

Datum: 

Referatnummer: 

Målet gällde ansökan om dispens för avstyckning av fyra tomter för enbostadshus. Stamfastigheten var en större jordbruksfastighet. Tomterna låg ca 250 meter från en sjö inom strandskyddsområde som var utökat till 300 meter.

MÖD: Den förhållandevis smala asfalterade vägen, klassad som övrig länsväg, har inte en sådan väl avskiljande verkan som avses i 7 kap. 18 c § första stycket andra punkten MB. Vägen saknar markerad mittlinje och viss vaksamhet krävs vid möte. Hastighetsbegränsningen är 70 km/h. Befintlig bebyggelse är heller inte en avskiljande exploatering.

MÖD gjorde också en proportionalitetsbedömning och beaktade att fastigheten var mycket stor och att fastighetsägarna hade möjlighet att förlägga byggnader och tomtplatser utanför strandskyddsområdet.

Dispens beviljades därmed inte.

Rättsfallskommentar (red):

Observera att avstyckningen i sig inte är dispenspliktig, se 7 kap. 15 § miljöbalken

Lagrum: 7 kap. 18 c § 2 p miljöbalken

Referat ur MÖD-serien: MÖD 2011 40. Länk saknas då Mark- och miljööverdomstolen inte publicerar avgöranden som är för gamla.