Strandskyddsdomar.se

Strandskyddsdomar.se drivs av länsstyrelserna och är en samling referat av avgöranden från i första hand MÖD (Mark- och miljööverdomstolen). Här hittar du avgöranden där domstolen tillämpat 7 kapitlet i miljöbalken (lydelse efter 30 juni 2009). Det finns även ett urval MÖD-avgöranden där lagen tillämpats i äldre lydelse. Du kan också hitta regeringens avgöranden om upphävande av strandskydd genom bestämmelse i detaljplaner till och med 2019-12-31. Avgöranden där talerätt eller andra processrättsliga frågor behandlats finns inte med i samlingen.

Samlingen är för närvarande uppdaterad till och med 2022-12-31, uppdateringar sker i regel 1 till 2 gånger per år.

Strandskyddsdispens för ersättningsbyggnad

Målnummer: 

Datum: 

Referatnummer: 

Målet gällde strandskyddsdispens för en bastu med förråd som skulle ersätta en motsvarande befintlig byggnad.

MÖD:

Den nya byggnaden skulle bli flerfaldigt större och fasaden mot sjön skulle förses med stora fönster. Det ianspråktagna området skulle utökas mer än obetydligt. Skäl för dispens ansågs inte föreligga.

Dom: M 6252-17 (pdf) öppnas på Mark- och miljööverdomstolens webbplats.