Strandskyddsdomar.se

Strandskyddsdomar.se drivs av länsstyrelserna och är en samling referat av avgöranden från i första hand MÖD (Mark- och miljööverdomstolen). Här hittar du avgöranden där domstolen tillämpat 7 kapitlet i miljöbalken (lydelse efter 30 juni 2009). Det finns även ett urval MÖD-avgöranden där lagen tillämpats i äldre lydelse. Du kan också hitta regeringens avgöranden om upphävande av strandskydd genom bestämmelse i detaljplaner till och med 2019-12-31. Avgöranden där talerätt eller andra processrättsliga frågor behandlats finns inte med i samlingen.

Samlingen är för närvarande uppdaterad till och med 2022-12-31, uppdateringar sker i regel 1 till 2 gånger per år.

Är fastigheten LIS-område även fast den inte har pekats ut i ÖP?

Målnummer: 

Datum: 

Referatnummer: 

Målet gäller dispens för ett nytt fritidshus och carport som medgavs av kommunen med skälet att området utgör ett LIS-område. Platsen som avses är inte utpekad som LIS-område i översiktsplanen. Länsstyrelsen överprövade kommunens beslut och upphävde dispensen. Länsstyrelsen ansåg att kommunen inte utrett att det aktuella området verkligen utgör ett LIS-område. Kommunens utredning är så allmänt hållen att med stöd av den kan alla platser i kommunen anses vara LIS-område. Mark- och miljödomstolen upphäver efter överklagan Länsstyrelsens beslut.

MÖD: Målet i Mark- och miljööverdomstolen avser frågan om det finns särskilda skäl att bevilja dispens med stöd av reglerna om landsbygdsutveckling i strandnära lägen. MÖD konstaterar att det inte finns stöd i översiktsplanen för att det aktuella området är ett LIS-område. Även MÖD anser att de skäl som kommunen tidigare redovisat inte är tillräckliga för att visa på att platsen är att se som ett område som är lämpligt för landsbygdsutveckling. I MÖD har kommunen dock utvecklat sin argumentering något och sökanden har också fört fram kompletterande argument. Fastigheten har under lång tid varit bebyggd med bostadshus och uthus. Bostadshuset revs 2015 vilket är ungefär samtidigt som översiktsplanen antogs och fastigheten var troligen bebyggd när kommunen utredde vilka områden som var lämpliga för LIS. MÖD skriver att det därför troligen inte var aktuellt att bedöma om fastigheten vid det tillfället borde pekas ut som ett LIS-område. MÖD finner vid en samlad bedömning att det finns utrymme att godta området som ett LIS-område även fast det inte pekats ut i översiktsplanen. MÖD finner vidare att det därmed det finns skäl att medge dispens för bostadshus med tillhörande komplementbyggnad då det avses att uppförs i nära anslutning till befintlig bebyggelse.

Mål: M 6346-20 (pdf) öppnas på Mark- och miljööverdomstolens webbplats.