Strandskyddsdomar.se

Strandskyddsdomar.se drivs av länsstyrelserna och är en samling referat av avgöranden från i första hand MÖD (Mark- och miljööverdomstolen). Här hittar du avgöranden där domstolen tillämpat 7 kapitlet i miljöbalken (lydelse efter 30 juni 2009). Det finns även ett urval MÖD-avgöranden där lagen tillämpats i äldre lydelse. Du kan också hitta regeringens avgöranden om upphävande av strandskydd genom bestämmelse i detaljplaner till och med 2019-12-31. Avgöranden där talerätt eller andra processrättsliga frågor behandlats finns inte med i samlingen.

Samlingen är för närvarande uppdaterad till och med 2022-12-31, uppdateringar sker i regel 1 till 2 gånger per år.

Dispens för utvidgad hamnverksamhet med båthallar

Målnummer: 

Datum: 

Referatnummer: 

Målet gäller om strandskyddsdispens kan ges för att göra i ordning en hamnplan och en väg, uppföra båthallar samt ett snickeri. På platsen har det tidigare funnits byggnader för varvsverksamhet, men dessa revs 2012-2013. Kvar på platsen fanns dock en grusplan och ett fåtal byggnader.

MÖD: Mark- och miljööverdomstolen kommer fram till att det är tillräckligt kort tidsperiod (13 månader) mellan det att varvsbyggnaderna revs tills det att ansökan om dispens lämnades in för båthallar och hamnplan, för att dispens ska kunna ges med stöd av särskilt skäl 1. Vägområdet, grusplanen och området där varvsbyggnaderna fanns, har alltså varit ianspråktaget på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften. Domstolen jämför med MÖD:s tidigare dom M 5596-16.

För den del av området som inte varit ianspråktaget med varvsbyggnader sedan tidigare, bedömer domstolen att särskilt skäl 3 och 4 är tillämpliga för båthallar. Alltså att båthallar för sin funktion behöver förläggas till området samt att det är fråga om en utvidgning av hamnverksamhet på land av den sedan tidigare tillståndsgivna vattenverksamheten med flytbryggor, kaj med mera. Den utvidgade hamnverksamheten är knuten till platsen genom tillståndet för vattenverksamhet och det är därför orimligt att kräva att båthallarna ska uppföras på annan plats. Domstolen anser också att det är en rimlig utgångspunkt att den tillkommande verksamheten på land i proportioner motsvarar den tillståndsgivna vattenverksamheten. En särskild byggnad, ett snickeri, har dock inte funnits tidigare och där har inte kommunen kunnat visa att den behövs för hamnverksamheten. Domstolen avslår dispens för snickeriet och påpekar också att det inte finns någon omständighet vid en proportionalitetsbedömning som kan leda till undantag för den byggnaden.

Rättsfallskommentar (red): Tidsfrist för ersättningsbyggnader har kommenterats i MÖD:s dom M 5596-16 som i sin tur hänvisar tillbaka till prop. 1997/98:45, del 2 s. 89.  I det nu aktuella målet har Mark- och miljööverdomstolen i sitt referat angett att målet handlar om dispens för utvidgad varvsverksamhet. Av själva domen framgår dock att det är fråga om dispens för båthallar, hamnplan och väg. Dispensen ges i delar med hänvisning till att det finns ett giltigt tillstånd enligt 11 kapitlet MB för flytbryggor med mera, alltså båthamn och inte varvsverksamhet. Det faktum att snickeriet inte godtas på platsen ger också en vägledning om att det inte är varvsverksamhet som har godtagits. Det kan vara en avsevärd skillnad mellan båthamn- och varvsverksamhet vad gäller omgivningspåverkan. Det är alltså av betydelse att inte tolka domen som att det är varvsverksamhet som lämnats dispens.

Mål: M 10996-19 (pdf) öppnas på Mark- och miljööverdomstolens webbplats.