Strandskyddsdomar.se

Strandskyddsdomar.se drivs av länsstyrelserna och är en samling referat av avgöranden från i första hand MÖD (Mark- och miljööverdomstolen). Här hittar du avgöranden där domstolen tillämpat 7 kapitlet i miljöbalken (lydelse efter 30 juni 2009). Det finns även ett urval MÖD-avgöranden där lagen tillämpats i äldre lydelse. Du kan också hitta regeringens avgöranden om upphävande av strandskydd genom bestämmelse i detaljplaner till och med 2019-12-31. Avgöranden där talerätt eller andra processrättsliga frågor behandlats finns inte med i samlingen.

Samlingen är för närvarande uppdaterad till och med 2022-12-31, uppdateringar sker i regel 1 till 2 gånger per år.

Nybyggnad av två bostadshus 20 m från strandskyddat område

Målnummer: 

Datum: 

Referatnummer: 

Målet gällde ansökan om dispens för två bostadshus som skulle uppföras 20 m från gränsen för det strandskyddade området (100-metersskydd). Sökandena avsåg att ansöka om avstyckning av två fastigheter om 3 000 kvm vardera. De tänkta fastigheterna planerades delvis inom strandskyddat område.

Nämnden hade medgett dispens och i sitt beslut angett att tomtplatserna skulle avgränsas enligt kommande avstyckning och enligt markering i en kartbilaga.

Frågan i MÖD var om dispensplikt råder.

MÖD: Både bostadshus och tomtplatser är dispenspliktiga (7 kap. 15 § MB och MÖD 2011:38).

Nämndens tomtplatsavgränsning med både hänvisning till ett framtida beslut om avstyckning och en karta är oklar. Sökanden har uppgett att de delar av kommande fastigheter som ska användas som tomt kommer att ligga drygt 100 m från stranden. Fastigheterna avses att bli relativt stora och byggnaderna placeras ca 20 m utanför strandskyddsgränsen.

Utifrån dessa utgångspunkter bedömde MÖD att de två bostadshusen inte kommer att beröra mark inom strandskyddat område. Eftersom någon dispens därmed inte behövs upphävde MÖD underinstansernas beslut att medge dispens och avslog ansökan.

Dom: M 8694-14 (pdf) öppnas på Mark- och miljööverdomstolens webbplats.