Strandskyddsdomar.se

Strandskyddsdomar.se drivs av länsstyrelserna och är en samling referat av avgöranden från i första hand MÖD (Mark- och miljööverdomstolen). Här hittar du avgöranden där domstolen tillämpat 7 kapitlet i miljöbalken (lydelse efter 30 juni 2009). Det finns även ett urval MÖD-avgöranden där lagen tillämpats i äldre lydelse. Du kan också hitta regeringens avgöranden om upphävande av strandskydd genom bestämmelse i detaljplaner till och med 2019-12-31. Avgöranden där talerätt eller andra processrättsliga frågor behandlats finns inte med i samlingen.

Samlingen är för närvarande uppdaterad till och med 2022-12-31, uppdateringar sker i regel 1 till 2 gånger per år.

Ombyggnad av uthus till fritidshus

Målnummer: 

Datum: 

Referatnummer: 

Målet gäller ansökan om dispens för att bygga om en komplementbyggnad till ett bostadshus. Länsstyrelsen har nekat dispens för detta men Mark- och miljödomstolen har meddelat dispens.

MÖD: Mark- och miljööverdomstolen konstaterar inledningsvis att en byggnads användningssätt inte får ändras om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars får färdas fritt. Ombyggnad av en komplementbyggnad till ett bostadshus är typiskt sett en sådan privatiserande åtgärd som är förbjuden. MÖD anser att den befintliga komplementbyggnaden saknar egen hemfridszon och den ingår inte i någon annan bostadsbyggnads hemfridszon. Det första särskilda skälet är inte tillämpligt. Platsen bedöms däremot vara väl avskild av bebyggelse mot norr och väster, men inte mot stranden i öster. Därför är platsen inte heller avskild på ett sådant sätt att dispens kan medges på den grunden. Slutligen bedömer MÖD att det inte är oproportionerligt att avslå ansökan om dispens.

Mål: M 2119-20 (pdf) öppnas på Mark- och miljööverdomstolens webbplats.