Strandskyddsdomar.se

Strandskyddsdomar.se drivs av länsstyrelserna och är en samling referat av avgöranden från i första hand MÖD (Mark- och miljööverdomstolen). Här hittar du avgöranden där domstolen tillämpat 7 kapitlet i miljöbalken (lydelse efter 30 juni 2009). Det finns även ett urval MÖD-avgöranden där lagen tillämpats i äldre lydelse. Du kan också hitta regeringens avgöranden om upphävande av strandskydd genom bestämmelse i detaljplaner till och med 2019-12-31. Avgöranden där talerätt eller andra processrättsliga frågor behandlats finns inte med i samlingen.

Samlingen är för närvarande uppdaterad till och med 2022-12-31, uppdateringar sker i regel 1 till 2 gånger per år.

Uppförande av garage bakom bostadshus nekas

Målnummer: 

Datum: 

Referatnummer: 

Målet gäller en kommunal dispens för att uppföra ett relativt stort garage på en avlång fastighet. Garaget önskas uppföras bakom bostadshuset men till största delen utanför tidigare definierad tomtplats. Länsstyrelsen upphävde dispensen. Mark- och miljödomstolen går emot och fastställer kommunens beslut om dispens.

MÖD: Mark- och miljööverdomstolen bedömer först om platsen är väl avskild från strandområdet. MÖD finner inte att övriga byggnader på fastigheten har en sådan avskiljande verkan att dispens kan medges på den grunden. Därefter ser MÖD till om området är ianspråktaget. Att området är delvis är privatiserat genom åtgärder såsom parkering medför inte att området är ianspråktaget då det inte redovisats någon dispens för åtgärderna. Hela platsen för garaget omfattas inte av bostadshusets hemfridszon. Den utvidgning av det privatiserade området som garaget skulle medföra bedöms inte vara obetydlig. Därmed kan inte heller omständigheten att området är ianspråktaget åberopas som särskilt skäl för dispens. MÖD fastställer länsstyrelsens beslut att upphäva kommunens dispens.

Mål: M 3392-20 (pdf) öppnas på Mark- och miljööverdomstolens webbplats.