Strandskyddsdomar.se

Strandskyddsdomar.se drivs av länsstyrelserna och är en samling referat av avgöranden från i första hand MÖD (Mark- och miljööverdomstolen). Här hittar du avgöranden där domstolen tillämpat 7 kapitlet i miljöbalken (lydelse efter 30 juni 2009). Det finns även ett urval MÖD-avgöranden där lagen tillämpats i äldre lydelse. Du kan också hitta regeringens avgöranden om upphävande av strandskydd genom bestämmelse i detaljplaner till och med 2019-12-31. Avgöranden där talerätt eller andra processrättsliga frågor behandlats finns inte med i samlingen.

Samlingen är för närvarande uppdaterad till och med 2022-12-31, uppdateringar sker i regel 1 till 2 gånger per år.

Fastighetsbildning inom strandskyddsområde

Målnummer: 

Datum: 

Referatnummer: 

Målet gäller en fastighetsreglering där mark inom ett strandskyddat område sammanförs med en bostadsfastighet.

MÖD:
MÖD instämmer i Mark- och miljödomstolens bedömning att fastighetsregleringen strider mot bestämmelserna i 3 kap fastighetsbildningslagen (FBL). Fastighetsregleringen skulle innebära att en bostadsfastighet tillförs mark vilken inte utan dispens får bebyggas eller tillföras anläggningar eller anordningar. Detta skulle inte göra den därmed ombildade fastigheten varaktigt lämpad för bostadsändamål och strider därför mot 3 kap. 1 § FBL. Att sammanföra allemansrättsligt tillgänglig mark med en bostadsfastighet skulle dessutom strida mot 3 kap 2 § FBL.

Rättsfallskommentar (red):
Enligt 3 kap 1 § FBL ska fastighetsbildning ske så att varje fastighet som nybildas eller ombildas blir med hänsyn till belägenhet, omfång och övriga förutsättningar lämpad för sitt ändamål. (Exempelvis ska en bostadsfastighet kunna användas som bostadstomt.) Enligt 3 kap 2 § ska fastighetsbildning ske så att syftena med naturvårdsföreskrifter inte motverkas.

Dom: F 10213-15 (pdf) öppnas på Mark- och miljööverdomstolens webbplats.