Strandskyddsdomar.se

Strandskyddsdomar.se drivs av länsstyrelserna och är en samling referat av avgöranden från i första hand MÖD (Mark- och miljööverdomstolen). Här hittar du avgöranden där domstolen tillämpat 7 kapitlet i miljöbalken (lydelse efter 30 juni 2009). Det finns även ett urval MÖD-avgöranden där lagen tillämpats i äldre lydelse. Du kan också hitta regeringens avgöranden om upphävande av strandskydd genom bestämmelse i detaljplaner till och med 2019-12-31. Avgöranden där talerätt eller andra processrättsliga frågor behandlats finns inte med i samlingen.

Samlingen är för närvarande uppdaterad till och med 2022-12-31, uppdateringar sker i regel 1 till 2 gånger per år.

Dispens för fritidshus

Målnummer: 

Datum: 

Referatnummer: 

Ansökan om dispens för nytt fritidshus. Instanserna gjorde olika bedömningar ifråga om platsen redan var ianspråktagen.

MÖD: Platsen för den planerade bebyggelsen är omgiven av bebyggda fastigheter. Detta förhållande medför emellertid inte att platsen kan anses ianspråktagen på det sätt som avses i 7:18 c MB.

MÖD bedömde istället att platsen var allemansrättsligt tillgänglig och att ett nytt fritidshus skulle innebära en väsentlig utökning av det privata området och avhålla allmänheten från tillträde till platsen.

MÖD beaktade även sökandens enskilda intressen men konstaterade att det ändå inte föreligger särskilda skäl att meddela strandskyddsdispens.

Rättsfallskommentar (red):

Observera följande förarbetesuttalande: ”Det i praxis tillämpade skälet att det finns en lucktomt bör tillämpas med stor restriktivitet i områden med högt bebyggelsetryck eller hög grad av bebyggelsepåverkan längs stränderna.” (Prop. 2008/09:119 s 105).

Efter lagändringen som trädde ikraft 2009 har utrymmet för att ge dispens inom lucktomt minskat. Bedömningen får istället göras utifrån om platsen är ianspråktagen på ett sätt som gör att den saknar betydelse för strandskyddets syften, precis som i detta avgörande.

Lagrum: 7 kap. 18 c § miljöbalken

Dom: M 10284-11 (pdf) öppnas på Mark- och miljööverdomstolens webbplats