Strandskyddsdomar.se

Strandskyddsdomar.se drivs av länsstyrelserna och är en samling referat av avgöranden från i första hand MÖD (Mark- och miljööverdomstolen). Här hittar du avgöranden där domstolen tillämpat 7 kapitlet i miljöbalken (lydelse efter 30 juni 2009). Det finns även ett urval MÖD-avgöranden där lagen tillämpats i äldre lydelse. Du kan också hitta regeringens avgöranden om upphävande av strandskydd genom bestämmelse i detaljplaner till och med 2019-12-31. Avgöranden där talerätt eller andra processrättsliga frågor behandlats finns inte med i samlingen.

Samlingen är för närvarande uppdaterad till och med 2022-12-31, uppdateringar sker i regel 1 till 2 gånger per år.

Dispens nekas inom tomtplats efter att bostadshuset och del av tomtplatsen styckats av

Målnummer: 

Datum: 

Referatnummer: 

En kommun har medgett dispens för uppförande av bostadshus med tillhörande carport och förråd. Platsen har tidigare angetts som tomtplats till det hus som numera har styckats av och utgör en grannfastighet. Länsstyrelsen överprövade och upphävde kommunens dispens.

Mark- och miljödomstolen konstaterar att fastigheten idag är obebyggd men har en klippt gräsmatta. En klippt gräsmatta medför i sig inte att platsen kan anses vara ianspråktagen på ett sätt som gör att den saknar betydelse för strandskyddets syften. Det kan, om gräset skötts en lång tid, finnas en rätt att fortsätta skötseln även om det i viss mån kan avhålla allmänheten från att röra sig i området. En klippt gräsmatta genererar dock inte någon hemfridszon vilket ett bostadshus på platsen skulle göra. Då skulle allmänhetens tillträde bli helt utsläckt. Att platsen omges av bebyggda fastigheter medför inte heller att den kan bedömas vara ianspråktagen. MMD anser inte att det finns några särskilda skäl för dispens. De gör sedan en proportionalitetsavvägning men avslår därefter överklagan.

MÖD: Mark- och miljööverdomstolen börjar med att konstatera att platsen tidigare var en del av en större fastighet med samma beteckning. 2016 gavs en dispens för att uppföra ett bostadshus på dåvarande fastighet och tomtplatsen definierades i beslutet till att omfatta hela landytan av den dåvarande fastigheten. Dispensen togs i anspråk och ett hus uppfördes. Därefter ansökte bolaget som fått dispensen om avstyckning av det uppförda huset och del av tomtplatsen. Nuvarande mål avser ansökan om dispens för uppförande av bostadshus på den nu obebyggda stamfastigheten. 

MÖD anser inte att omständigheten att området omfattas av en tomtplats i en strandskyddsdispens sedan tidigare, innebär att hela det område som nu avses kan betraktas som ianspråktaget på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften. Att det finns en gräsmatta på fastigheten som klippts regelbundet innebär inte heller att platsen är ianspråktagen på ett sådant sätt. De anser inte att det kan anses finnas särskilda skäl för dispens. Bolaget har anfört att den tidigare dispensen med tillhörande tomtplatsbestämning ska tillmätas betydelse i proportionalitetsbedömningen. MÖD konstaterar att sedan 2016 års beslut har ägaren till fastigheten valt att stycka av den del som bebyggts så att stamfastigheten idag är obebyggd. Ett avslag på ansökan om dispens innebär en olägenhet för bolaget då fastigheten inte kan användas för sitt ändamål men olägenheten bedöms vara av begränsad betydelse då det är bolaget självt som valt att ansöka om en sådan fastighetsbildning i syfte att skapa en ytterligare bostadstomt.  Det är därmed inte oproportionerligt att avslå ansökan.

Rättsfallskommentar (red): Flera domar på senare tid visar på att man måste se till vad som var syftet med den dispens som gavs i de fall det ansöks om ytterligare åtgärder inom tidigare utpekade tomtplatser. I det här fallet var tomtplatsen uppenbarligen större än vad som behövdes för det bostadshus som fick dispens 2016. I och med avstyckningen upphörde hemfridszonen på övriga ytor av den tidigare beslutade tomtplatsen.

Mål: M 13932-20 (pdf) öppnas på Mark- och miljööverdomstolens webbplats.