Strandskyddsdomar.se

Strandskyddsdomar.se drivs av länsstyrelserna och är en samling referat av avgöranden från i första hand MÖD (Mark- och miljööverdomstolen). Här hittar du avgöranden där domstolen tillämpat 7 kapitlet i miljöbalken (lydelse efter 30 juni 2009). Det finns även ett urval MÖD-avgöranden där lagen tillämpats i äldre lydelse. Du kan också hitta regeringens avgöranden om upphävande av strandskydd genom bestämmelse i detaljplaner till och med 2019-12-31. Avgöranden där talerätt eller andra processrättsliga frågor behandlats finns inte med i samlingen.

Samlingen är för närvarande uppdaterad till och med 2022-12-31, uppdateringar sker i regel 1 till 2 gånger per år.

Dispens för tillbyggnad av förråd med möjlighet till övernattning

Målnummer: 

Datum: 

Referatnummer: 

Målet gällde strandskyddsdispens för tillbyggnad av ett förråd som även skulle användas för tillfällig övernattning.

MÖD:
MÖD påpekar att eftersom byggnaden är avsedd för begränsad övernattning är det fråga om en komplementbyggnad avsedd för fritidsboende. Enligt 7 kap 15 § 2 MB är ändring av en byggnad förbjuden om den hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt.

MÖD konstaterar att byggnaden fysiskt kommer att ta i anspråk ett område där allmänheten tidigare haft tillträde. Genom att byggnaden ändras från förråd till fritidsboende kommer allmänheten att bli mindre benägen att passera eller vistas i närheten av byggnaden. Åtgärden är därmed förbjuden enligt 7 kap 15 § 2 MB. ”När en åtgärd är förbjuden enligt det lagrummet torde utrymmet för att lämna dispens på den grunden att området redan är ianspråktaget vara mycket litet. Om en åtgärd innebär ökad privatisering, och därmed minskning av allemansrättsligt tillgängligt område, innebär det per definition att området inte kan anses vara ianspråktaget innan åtgärden vidtas (se MÖD 2015:7)”

Då tillbyggnaden kommer att ianspråkta ett område som idag är allemansrättsligt tillgängligt, saknas förutsättningar att ge dispens grundat på 7 kap 18 c § 1 MB. Något annat särskilt skäl har inte heller framkommit.

Dom: M 1637-18 (pdf) öppnas på Mark- och miljööverdomstolens webbplats.