Strandskyddsdomar.se

Strandskyddsdomar.se drivs av länsstyrelserna och är en samling referat av avgöranden från i första hand MÖD (Mark- och miljööverdomstolen). Här hittar du avgöranden där domstolen tillämpat 7 kapitlet i miljöbalken (lydelse efter 30 juni 2009). Det finns även ett urval MÖD-avgöranden där lagen tillämpats i äldre lydelse. Du kan också hitta regeringens avgöranden om upphävande av strandskydd genom bestämmelse i detaljplaner till och med 2019-12-31. Avgöranden där talerätt eller andra processrättsliga frågor behandlats finns inte med i samlingen.

Samlingen är för närvarande uppdaterad till och med 2022-12-31, uppdateringar sker i regel 1 till 2 gånger per år.

Dispens för fritidshus

Målnummer: 

Datum: 

Referatnummer: 

Målet gällde dispens för uppförande av ett fritidshus. På platsen hade tidigare, år 1995, meddelats en dispens för bl a nybyggnad av fritidshus. Dispensen 1995 hade också legat till grund för en fastighetsbildning. Dispensen kom dock aldrig att utnyttjas och har förfallit.

Den nu aktuella dispensen upphävdes av Mark- och miljödomstolen, vars dom överklagades av sökandena.

MÖD:

MÖD konstaterar inledningsvis att den tidigare strandskyddsdispensen har upphört att gälla. Det innebär att också den tillhörande tomtplatsbestämningen upphört att gälla. En genomförd fastighetsbildning utgör inte ett bindande ställningstagande till frågan om ett visst markområde får användas som tomt (MÖD 2011:35).

Platsen för den nya byggnaden är på grund av närliggande befintlig bebyggelse av sådan karaktär att allmänheten idag avhålls från att vistas där. Det nya fritidshuset skulle placeras på en höjdrygg och vara väl synligt bland annat från ett angränsande allemansrättsligt tillgängligt klipphällsområde. Hemfridszonen skulle utvidgas mer än obetydligt och en tomtplatsavgränsning eller föreskrivande av villkor skulle inte heller avhjälpa detta förhållande. Överklagandet av mark- och miljödomstolens dom avslås.

Dom: M 12100-17 (pdf) öppnas på Mark- och miljööverdomstolens webbplats.