Strandskyddsdomar.se

Strandskyddsdomar.se drivs av länsstyrelserna och är en samling referat av avgöranden från i första hand MÖD (Mark- och miljööverdomstolen). Här hittar du avgöranden där domstolen tillämpat 7 kapitlet i miljöbalken (lydelse efter 30 juni 2009). Det finns även ett urval MÖD-avgöranden där lagen tillämpats i äldre lydelse. Du kan också hitta regeringens avgöranden om upphävande av strandskydd genom bestämmelse i detaljplaner till och med 2019-12-31. Avgöranden där talerätt eller andra processrättsliga frågor behandlats finns inte med i samlingen.

Samlingen är för närvarande uppdaterad till och med 2022-12-31, uppdateringar sker i regel 1 till 2 gånger per år.

Dispens för fritidshus

Målnummer: 

Datum: 

Referatnummer: 

Ansökan om dispens för fritidshus. Frågan i målet gällde vilken betydelse en tidigare avstyckning har för dispensfrågan.

MÖD: Att fastigheten avstyckats år 1986 innebär inte att området redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften. Avstyckningen utgör inte heller på något annat sätt ett särskilt skäl för strandskyddsdispens.

Det hus med tillhörande hemfridszon, som ligger mellan platsen i målet och stranden, medför visserligen att det område som dispensansökan avser är avskilt från området närmast ån i nordlig riktning. I nordvästlig och västlig riktning mot ån finns dock endast brukad åkermark. Brukad åkermark är inte en sådan exploatering som har en avskiljande verkan. Området är även i övrigt allemansrättsligt tillgängligt.

MÖD bedömde därmed att området inte var väl avskilt från området närmast strandlinjen. Det fanns inte några särskilda skäl för strandskyddsdispens. Detta tillsammans med en avvägning mellan allmänna och enskilda intressen ledde till att dispens från strandskyddet inte beviljades.

Rättsfallskommentar (red):

Lagrum: 7 kap. 18 c § miljöbalken

Dom: M 4065-12 (pdf) öppnas på Mark- och miljööverdomstolens webbplats.