Strandskyddsdomar.se

Strandskyddsdomar.se drivs av länsstyrelserna och är en samling referat av avgöranden från i första hand MÖD (Mark- och miljööverdomstolen). Här hittar du avgöranden där domstolen tillämpat 7 kapitlet i miljöbalken (lydelse efter 30 juni 2009). Det finns även ett urval MÖD-avgöranden där lagen tillämpats i äldre lydelse. Du kan också hitta regeringens avgöranden om upphävande av strandskydd genom bestämmelse i detaljplaner till och med 2019-12-31. Avgöranden där talerätt eller andra processrättsliga frågor behandlats finns inte med i samlingen.

Samlingen är för närvarande uppdaterad till och med 2022-12-31, uppdateringar sker i regel 1 till 2 gånger per år.

Brygga och byggnad för övernattning och förvaring

Målnummer: 

Datum: 

Referatnummer: 

Målet avsåg en dispensansökan för en brygga och byggnad avsedd för övernattning och förvaring. Fråga i målet var om det fanns särskilt skäl för dispens.

MÖD: På grannfastigheten finns en sjöbod och brygganläggning i direkt anslutning till den planerade bryggan och byggnaden. Grannfastighetens brygganläggning har uppförts utan strandskyddsdispens. Grannfastighetens sjöbod medför inte någon hemfridszon eftersom tomplatsen för sjöboden är begränsad till byggnadens yta på marken.

MÖD ansåg att strandområdet var tillgängligt för allmänheten och att en ny komplementbyggnad för fritidsboende med tillhörande brygga skulle utvidga det privatiserade området i en inte obetydlig omfattning. Dispens medgavs inte.

Rättsfallskommentar (red):

Lagrum 7 kap. 18 § miljöbalken, i dess tidigare lydelse. Jämför nuvarande 7 kap. 18 c § miljöbalken

Referat ur MÖD-serien: MÖD 2011 10. Länk saknas då Mark- och miljööverdomstolen inte publicerar avgöranden som är för gamla.