Strandskyddsdomar.se

Strandskyddsdomar.se drivs av länsstyrelserna och är en samling referat av avgöranden från i första hand MÖD (Mark- och miljööverdomstolen). Här hittar du avgöranden där domstolen tillämpat 7 kapitlet i miljöbalken (lydelse efter 30 juni 2009). Det finns även ett urval MÖD-avgöranden där lagen tillämpats i äldre lydelse. Du kan också hitta regeringens avgöranden om upphävande av strandskydd genom bestämmelse i detaljplaner till och med 2019-12-31. Avgöranden där talerätt eller andra processrättsliga frågor behandlats finns inte med i samlingen.

Samlingen är för närvarande uppdaterad till och med 2022-12-31, uppdateringar sker i regel 1 till 2 gånger per år.

Nekad strandskyddsdispens för nio sjöförråd

Målnummer: 

Datum: 

Referatnummer: 

Målet gäller nekad dispens för nio sjöförråd inom en byggnadsplan där det aktuella området är avsett för hamn- och sjöbodsändamål. Strandskyddet upphävdes inte i samband med fastställandet av byggnadsplanen. Området omfattas också av landskapsbildsskydd samt riksintresse för friluftsliv enligt 3 kapitlet 6 § miljöbalken och särskilda bestämmelser om hushållning med mark och vatten enligt 4 kapitlet 1-3 §§ miljöbalken. Den klagande anser att proportionalitet inte har beaktats eller i vart fall inte redovisats och motiverats av tidigare instanser. Det faktum att området planerats för hamn- och sjöbodsändamål borde ha vägt tyngre i bedömningen, anser den klagande föreningen.

MÖD: Mark- och miljööverdomstolen instämmer i Mark- och miljödomstolens bedömning att särskilda skäl för dispens inte finns på någon av de grunder som anges i 7 kapitlet 18 c § MB. Vid en slutlig kontroll av att en nekad dispens inte är orimlig med hänsyn till de enskilda omständigheterna (proportionalitetsavvägning), bedömer domstolen att strandskyddet väger tyngre än intresset att uppföra sjöförråden. Skyddet för landskapsbilden och riksintressena bidrar till vägningens utfall.

Mål: M 3665-20 (pdf) öppnas på Mark- och miljööverdomstolens webbplats.