Strandskyddsdomar.se

Strandskyddsdomar.se drivs av länsstyrelserna och är en samling referat av avgöranden från i första hand MÖD (Mark- och miljööverdomstolen). Här hittar du avgöranden där domstolen tillämpat 7 kapitlet i miljöbalken (lydelse efter 30 juni 2009). Det finns även ett urval MÖD-avgöranden där lagen tillämpats i äldre lydelse. Du kan också hitta regeringens avgöranden om upphävande av strandskydd genom bestämmelse i detaljplaner till och med 2019-12-31. Avgöranden där talerätt eller andra processrättsliga frågor behandlats finns inte med i samlingen.

Samlingen är för närvarande uppdaterad till och med 2022-12-31, uppdateringar sker i regel 1 till 2 gånger per år.

Ansökan om dispens för ersättningsbyggnad

Målnummer: 

Datum: 

Referatnummer: 

Målet gällde ansökan om dispens för att ersätta ett fritidshus med ett nytt på en fastighet som i sin helhet ansågs utgöra hävdad tomt.

MÖD:

Enligt praxis får dispens för ersättningsbyggnad, med åberopande av 7 kap 18 c 1 miljöbalken, meddelas endast om hemfridszonen inte utvidgas annat än obetydligt (se bl a MÖD 2009:35). Den nya byggnaden skulle, pga dess utformning och placering nära fastighetsgränsen, ha en avhållande verkan på allmänhetens tillträde till området utanför fastigheten. Påverkan kan inte anses som enbart marginell. Villkor om en avgränsande gärdsgård skulle inte nämnvärt minska den effekten. Det finns därför inte skäl för dispens.

Dom: M 1117-17 (pdf) öppnas på Mark- och miljööverdomstolens webbplats.