Målet gäller avstyckning för befintliga fritidshus och huruvida fri passage ska lämnas mellan avstyckningslotterna och vattnet.

MÖD:
Området närmast vattnet ingår inte i hemfridszon för de befintliga fritidshusen. Därför föreligger hinder mot att låta styckningslotterna gå ner till vattnet. Fri passage ska lämnas.

Rättsfallskommentar (red):
Enligt 3 kap 2 § fastighetsbildningslagen får en fastighetsbildning inte ske så att den strider mot strandskyddets syfte.

Dom: F 8418-15