Strandskyddsdomar.se

Strandskyddsdomar.se drivs av länsstyrelserna och är en samling referat av avgöranden från i första hand MÖD (Mark- och miljööverdomstolen). Här hittar du avgöranden där domstolen tillämpat 7 kapitlet i miljöbalken (lydelse efter 30 juni 2009). Det finns även ett urval MÖD-avgöranden där lagen tillämpats i äldre lydelse. Du kan också hitta regeringens avgöranden om upphävande av strandskydd genom bestämmelse i detaljplaner till och med 2019-12-31. Avgöranden där talerätt eller andra processrättsliga frågor behandlats finns inte med i samlingen.

Samlingen är för närvarande uppdaterad till och med 2022-12-31, uppdateringar sker i regel 1 till 2 gånger per år.

Upphävande av strandskydd i detaljplan för bostäder

Målnummer: 

Datum: 

Referatnummer: 

Målet gällde upphävande av strandskydd i samband med planläggning för bostäder i sjönära läge där befintliga värden tas tillvara genom att ny bebyggelse anpassas till topografi, natur och miljö. I en fördjupad översiktsplan har området pekats ut som ett område för förtätning.

MÖD:

MÖD konstaterar att kommunens vision att utveckla Mariestad som boendeort, genom bl a bebyggelse i attraktiva områden, har stöd i den fördjupade översiktsplanen. MÖD instämmer i att den planerade åtgärden får anses långsiktigt ge fördelar för samhället och att det alltså handlar om ett angeläget allmänt intresse.

MÖD konstaterar att det i den fördjupade översiktsplanen inte redovisas några överväganden kring alternativa lokaliseringar i syfte att undvika att ta strandskyddad mark i anspråk. Utredningen ger inte stöd för att de skulle saknas möjligheter att uppföra de aktuella bostäderna (ca 30 stycken) utanför strandskyddat område. Tvärtom framgår av den fördjupade översiktsplanen att det pågår förtätningar inom flera andra områden inom kommunen. En alternativ lokalisering av de aktuella bostäderna utanför strandskyddat område bör därför inte vara orimlig eller omöjlig. Att kommunens strategiska vision enligt den fördjupade översiktsplanen innefattar ett byggande av attraktiva bostäder i sjönära läge påverkar inte bedömningen, bl.a. eftersom strandskyddet avser att långsiktigt säkerställa allmänhetens tillgång till strandområden genom att just begränsa exploateringar i sjönära lägen. Det höga exploateringstrycket utmed Vänerns kust är dessutom ett av skälen till att strandskyddet har utvidgats till att omfatta 300 meter i det aktuella området. Detta eftersom omfattande bebyggelse utanför hundrameterszonen skulle riskera att försämra tillgängligheten till strandområdena och skada värdena för växt- och djurlivet. Sammantaget framgår det inte av kommunens utredning att det funnits förutsättningar för att upphäva strandskyddet. Planen ska därför upphävas.

Dom: P 3718-17 (pdf) öppnas på Mark- och miljööverdomstolens webbplats.