Strandskyddsdomar.se

Strandskyddsdomar.se drivs av länsstyrelserna och är en samling referat av avgöranden från i första hand MÖD (Mark- och miljööverdomstolen). Här hittar du avgöranden där domstolen tillämpat 7 kapitlet i miljöbalken (lydelse efter 30 juni 2009). Det finns även ett urval MÖD-avgöranden där lagen tillämpats i äldre lydelse. Du kan också hitta regeringens avgöranden om upphävande av strandskydd genom bestämmelse i detaljplaner till och med 2019-12-31. Avgöranden där talerätt eller andra processrättsliga frågor behandlats finns inte med i samlingen.

Samlingen är för närvarande uppdaterad till och med 2022-12-31, uppdateringar sker i regel 1 till 2 gånger per år.

Strandskyddsdispens för fritidshus inom LIS-område

Målnummer: 

Datum: 

Ämne:

Referatnummer: 

Målet gällde en kommunal strandskyddsdispens för ett fritidshus inom LIS-område. Länsstyrelsen hade upphävt dispensen, då man ansåg att kriterierna för ett LIS-område inte var uppfyllda. I yttrande i målet har Länsstyrelsen anfört att det aktuella områdets kulturmiljö och landskapsbild är ett stort värde för den allemansrättsliga tillgången till strandområdet längs med Dalälven.

MÖD:

Länsstyrelsen har i granskningsyttrandet över tillägget till översiktsplanen angett att området är olämpligt med hänsyn till områdets kulturmiljövärden. MÖD förklarar att eftersom Länsstyrelsen framfört invändningar mot utpekandet finns ingen presumtion för att kriterierna är uppfyllda, utan en bedömning får göras utifrån tyngden av de sakliga skäl som parterna anför, jämför bl a MÖD 2016:39 och 2012:39. MÖD förklarar sedan att varken landskapsbilden eller kulturmiljön tillhör de intressen som strandskyddsbestämmelserna är avsedda att skydda. MÖD instämmer därför i att platsen ligger inom ett LIS-område.

Dom: M 5955-17 (pdf) öppnas på Mark- och miljööverdomstolens webbplats.