Strandskyddsdomar.se

Strandskyddsdomar.se drivs av länsstyrelserna och är en samling referat av avgöranden från i första hand MÖD (Mark- och miljööverdomstolen). Här hittar du avgöranden där domstolen tillämpat 7 kapitlet i miljöbalken (lydelse efter 30 juni 2009). Det finns även ett urval MÖD-avgöranden där lagen tillämpats i äldre lydelse. Du kan också hitta regeringens avgöranden om upphävande av strandskydd genom bestämmelse i detaljplaner till och med 2019-12-31. Avgöranden där talerätt eller andra processrättsliga frågor behandlats finns inte med i samlingen.

Samlingen är för närvarande uppdaterad till och med 2022-12-31, uppdateringar sker i regel 1 till 2 gånger per år.

Ansökan om dispens för bostadshus inom LIS-område ej utpekat i ÖP

Målnummer: 

Datum: 

Referatnummer: 

Målet gällde dispens för uppförande av tre enbostadshus. Området omfattades inte av kommunens LIS-plan, men i dispensbeslutet har kommunen ansett området vara ett sådant.

MÖD:

MÖD förklarar att den omständigheten att en plats inte har redovisats som ett LIS-område i en översiktsplan inte utesluter att platsen ändå kan anses ligga inom ett sådant område. I dessa fall får det i stället ske en bedömning i det enskilda fallet av om kriterierna i 7 kap. 18 e § är uppfyllda. Vad gäller sådan bedömning hänvisar MÖD till prop. 2008/09:119 s. 58 och 109 samt till MÖD 2012:39 och MÖD 2015:32. I det aktuella målet finner MÖD – efter en analys av omständigheterna i området – att det inte är utrett att platsen är ett LIS-område. Det finns därför inte skäl att bevilja strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 d och e §§ miljöbalken.

Dom: M 6166-17 (pdf) öppnas på Mark- och miljööverdomstolens webbplats.