Strandskyddsdomar.se

Strandskyddsdomar.se drivs av länsstyrelserna och är en samling referat av avgöranden från i första hand MÖD (Mark- och miljööverdomstolen). Här hittar du avgöranden där domstolen tillämpat 7 kapitlet i miljöbalken (lydelse efter 30 juni 2009). Det finns även ett urval MÖD-avgöranden där lagen tillämpats i äldre lydelse. Du kan också hitta regeringens avgöranden om upphävande av strandskydd genom bestämmelse i detaljplaner till och med 2019-12-31. Avgöranden där talerätt eller andra processrättsliga frågor behandlats finns inte med i samlingen.

Samlingen är för närvarande uppdaterad till och med 2022-12-31, uppdateringar sker i regel 1 till 2 gånger per år.

Planbestämmelse för upphävande av strandskydd i detaljplan

Målnummer: 

Datum: 

Tagg:

Referatnummer: 

Målet gällde upphävande av strandskydd i en detaljplan. Mark- och miljödomstolen hade upphävt antagandebeslutet bland annat på grund av att upphävandet inte markerats i plankartan, utan bara i en planbestämmelse om att ”strandskyddet om 100 meter från Sundstatjärnet inom gatu- och kvartersmark och gc-väg upphävs”.

MÖD:
MÖD konstaterar att avsaknaden av en markering på plankartan inte kan anses som en sådan brist som ska leda till att antagandebeslutet upphävs. MÖD undanröjer Mark- och miljödomstolens dom och återförvisar målet för prövning av resterande invändningar som framförts mot planen.