Strandskyddsdomar.se

Strandskyddsdomar.se drivs av länsstyrelserna och är en samling referat av avgöranden från i första hand MÖD (Mark- och miljööverdomstolen). Här hittar du avgöranden där domstolen tillämpat 7 kapitlet i miljöbalken (lydelse efter 30 juni 2009). Det finns även ett urval MÖD-avgöranden där lagen tillämpats i äldre lydelse. Du kan också hitta regeringens avgöranden om upphävande av strandskydd genom bestämmelse i detaljplaner till och med 2019-12-31. Avgöranden där talerätt eller andra processrättsliga frågor behandlats finns inte med i samlingen.

Samlingen är för närvarande uppdaterad till och med 2022-12-31, uppdateringar sker i regel 1 till 2 gånger per år.

Oklarhet om strandskydd vid planläggning

Målnummer: 

Datum: 

Tagg:

Referatnummer: 

Målet gällde antagande av en detaljplan. Länsstyrelsen skrev i granskningsyttrandet att strandskyddet sedan tidigare var upphävt på grund av att det saknade betydelse för strandskyddets syfte och att strandskydd inte skulle inträda med anledning av planläggningen. Planen överklagades bland annat med hänvisning till strandskyddet. Mark- och miljödomstolen hänvisade till länsstyrelsens granskningsyttrande och fann att någon prövning av strandskyddsfrågan inte är aktuell.

MÖD:
MÖD anser att det finns oklarheter om hur länsstyrelsens tidigare beslut om upphävande av strandskydd med tillhörande kartor ska tolkas. MÖD bedömer därför att det inte med tillräcklig säkerhet går att utläsa att strandskyddet är upphävt i det aktuella planområdet. I och med att området var planlagt 1975 inträder därför strandskydd enligt 10 a § lagen om införande av miljöbalken när den nya planen antas.

Dom: P 9594-17 (pdf) öppnas på Mark- och miljööverdomstolens webbplats.