Strandskyddsdomar.se

Strandskyddsdomar.se drivs av länsstyrelserna och är en samling referat av avgöranden från i första hand MÖD (Mark- och miljööverdomstolen). Här hittar du avgöranden där domstolen tillämpat 7 kapitlet i miljöbalken (lydelse efter 30 juni 2009). Det finns även ett urval MÖD-avgöranden där lagen tillämpats i äldre lydelse. Du kan också hitta regeringens avgöranden om upphävande av strandskydd genom bestämmelse i detaljplaner till och med 2019-12-31. Avgöranden där talerätt eller andra processrättsliga frågor behandlats finns inte med i samlingen.

Samlingen är för närvarande uppdaterad till och med 2022-12-31, uppdateringar sker i regel 1 till 2 gånger per år.

Nekad dispens för komplementbyggnad

Målnummer: 

Datum: 

Referatnummer: 

Länsstyrelsen beslutade att i en herrgårdsmiljö inom område för landskapsbildsskydd bevilja dispens för en komplementbyggnad. Den föreslagna byggplatsen var sedan tidigare bebyggd med en mindre relaxavdelning med tillhörande vindskydd, vilken avlägsnas under ärendets gång.

Naturvårdsverket överklagade den beviljade dispensen.

MÖD:

Redan ianspråktaget område?
Särskilt skäl 1 är tillämpbart t.ex. om en huvudbyggnad tillsammans med övrig bebyggelse bildar en sammanhållen enhet. Under förutsättning att den åtgärd som avses inte utökar det ianspråktagna området kan dispens ges för en komplementbyggnad som är planerad att uppföras inom området. Lokaliseringen är därför av avgörande betydelse (se prop. 1997/98:45, del 2, s. 89). Typiskt sett bör en komplementbyggnad uppföras i en huvudbyggnads direkta närhet för att kunna ingå i den byggnadens privatiserade område.

Avstånden mellan herrgårdsbyggnaden och övriga byggnader är förhållandevis stora. Den planerade byggnaden kommer att vara belägen omkring 40 m från befintlig bebyggelse och vara den byggnad som ligger närmast stranden. Området med utpräglad parkkaraktär ger inte intryck av att vara en privat del av herrgården. MÖD anser sammantaget att byggnaden inte kommer att uppföras inom ett område som redan är ianspråktaget.

Ersättningsbyggnad?
Med stöd av särskilt skäl 1 kan dispens även ges för ersättningsbyggnader, förutsatt att den tidigare byggnaden uppförts enligt de eventuella bestämmelser om områdesskydd som gällde när de uppfördes eller att sådana bestämmelser inte gällde. En ersättningsbyggnad får inte avse ett annat ändamål än den tidigare byggnaden och inte heller vara till ytan mer än obetydligt större.

Den planerade byggnaden kommer att överskrida den tidigare både i höjd och i yta. Av den anledningen är byggnaden inte heller godtagbar som en ersättningsbyggnad. Därtill kommer också en altan att uppföras.

MÖD anser därför att den planerade byggnaden inte kommer att uppföras inom ett område som kan sägas ha tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften. Det innebär att dispensansökan ska avslås.

Rättsfallskommentar (red):

MÖD:s domskäl innehåller en utförlig beskrivning av förhållandena på platsen, se fulltextavgörandet.

Lagrum:  7 kap. 18 c § miljöbalken

Dom: M 10901-14 (pdf) öppnas på Mark- och miljööverdomstolens webbplats.