Strandskyddsdomar.se

Strandskyddsdomar.se drivs av länsstyrelserna och är en samling referat av avgöranden från i första hand MÖD (Mark- och miljööverdomstolen). Här hittar du avgöranden där domstolen tillämpat 7 kapitlet i miljöbalken (lydelse efter 30 juni 2009). Det finns även ett urval MÖD-avgöranden där lagen tillämpats i äldre lydelse. Du kan också hitta regeringens avgöranden om upphävande av strandskydd genom bestämmelse i detaljplaner till och med 2019-12-31. Avgöranden där talerätt eller andra processrättsliga frågor behandlats finns inte med i samlingen.

Samlingen är för närvarande uppdaterad till och med 2022-12-31, uppdateringar sker i regel 1 till 2 gånger per år.

Dispens för garage

Målnummer: 

Datum: 

Referatnummer: 

Målet gäller dispens för ett garage på en plats där en byggnad tidigare funnits och där grunden finns kvar.

MÖD:
För att det ska vara fråga om en ersättningsbyggnad krävs att inte alltför lång tid har passerat från det att den tidigare byggnaden försvann till dess att strandskyddsdispens för den nya byggnaden söks. En tidsfrist om ett år kan tjäna som utgångspunkt (prop 1997/98:45 del 2 s. 89). MÖD konstaterar att alltför lång tid passerat sedan det fanns en byggnad på grunden. Platsen ligger utanför bostadshusets hemfridszon. Något annat särskilt skäl för dispens har inte framkommit.

Dom: M 5596-16 (pdf) öppnas på Mark- och miljööverdomstolens webbplats.