Strandskyddsdomar.se

Strandskyddsdomar.se drivs av länsstyrelserna och är en samling referat av avgöranden från i första hand MÖD (Mark- och miljööverdomstolen). Här hittar du avgöranden där domstolen tillämpat 7 kapitlet i miljöbalken (lydelse efter 30 juni 2009). Det finns även ett urval MÖD-avgöranden där lagen tillämpats i äldre lydelse. Du kan också hitta regeringens avgöranden om upphävande av strandskydd genom bestämmelse i detaljplaner till och med 2019-12-31. Avgöranden där talerätt eller andra processrättsliga frågor behandlats finns inte med i samlingen.

Samlingen är för närvarande uppdaterad till och med 2022-12-31, uppdateringar sker i regel 1 till 2 gånger per år.

Detaljplan för bostäder

Målnummer: 

Datum: 

Tagg:

Referatnummer: 

Målet gäller upphävande av strandskydd i en detaljplan för bostäder och för flytt av en kulturhistoriskt värdefull byggnad.

MÖD:
MÖD ifrågasätter, vad gäller den kulturhistoriskt värdefulla byggnaden, inte kommunens bedömning att det är ett angeläget allmänt intresse att bevara den. Det är dock inte visat att byggnaden måste placeras inom strandskyddsområdet. Det har således inte funnits förutsättningar för att upphäva strandskyddet för det aktuella området.

Dom: P 7052-16 (pdf) öppnas på Mark- och miljööverdomstolens webbplats.