Strandskyddsdomar.se

Strandskyddsdomar.se drivs av länsstyrelserna och är en samling referat av avgöranden från i första hand MÖD (Mark- och miljööverdomstolen). Här hittar du avgöranden där domstolen tillämpat 7 kapitlet i miljöbalken (lydelse efter 30 juni 2009). Det finns även ett urval MÖD-avgöranden där lagen tillämpats i äldre lydelse. Du kan också hitta regeringens avgöranden om upphävande av strandskydd genom bestämmelse i detaljplaner till och med 2019-12-31. Avgöranden där talerätt eller andra processrättsliga frågor behandlats finns inte med i samlingen.

Samlingen är för närvarande uppdaterad till och med 2022-12-31, uppdateringar sker i regel 1 till 2 gånger per år.

Brygga för nya bostäder i LIS-område

Målnummer: 

Datum: 

Referatnummer: 

Målet gällde en brygga i anslutning till åtta nya sjönära bostäder i ett LIS-område. Bryggan var förutsatt i detaljplanen för LIS-området.

MÖD:

Ur domskälen: ”Enbart antagandet att bryggan i någon mån kan bidra till att öka de närliggande villafastigheterna attraktivitet är inte tillräckligt för att det ska vara visat att bryggan bidrar till landsbygdsutvecklingen på ett sådant sätt som krävs för att dispens ska kunna ges. Det finns därför inte förutsättningar för att ge dispens på denna grund.”

En ledamot anmälde skiljaktig mening.

Dom: M 3248-17 (pdf) öppnas på Mark- och miljööverdomstolens webbplats.