Strandskyddsdomar.se

Strandskyddsdomar.se drivs av länsstyrelserna och är en samling referat av avgöranden från i första hand MÖD (Mark- och miljööverdomstolen). Här hittar du avgöranden där domstolen tillämpat 7 kapitlet i miljöbalken (lydelse efter 30 juni 2009). Det finns även ett urval MÖD-avgöranden där lagen tillämpats i äldre lydelse. Du kan också hitta regeringens avgöranden om upphävande av strandskydd genom bestämmelse i detaljplaner till och med 2019-12-31. Avgöranden där talerätt eller andra processrättsliga frågor behandlats finns inte med i samlingen.

Samlingen är för närvarande uppdaterad till och med 2022-12-31, uppdateringar sker i regel 1 till 2 gånger per år.

Tillstånd till utökning av brygganläggning

Målnummer: 

Datum: 

Referatnummer: 

Mark- och miljödomstolen har avslagit delar av en ansökan om tillstånd enligt11 kap MB för utökning av en brygganläggning, då den ansågs strida mot strandskyddsreglerna.

MÖD:
Området är planlagt för småbåtshamn, det finns alltså ett allmänt intresse att utöka hamnen. Det finns behov av båtplatser för fastboende på öar i i närheten utan landförbindelse. Det finns inte skäl att ifrågasätta sökandens utredning av alternativa lokaliseringar. Viken är delvis redan ianspråktagen. Bottenmiljön är av dålig kvalitet. Vid en avvägning mellan intressena finner domstolen att åtgärderna inte strider mot strandskyddsreglerna. MÖD finner att åtgärderna inte strider mot strandskyddsreglerna.

Rättsfallskommentar (red):
För en vattenverksamhet som har tillstånd enligt 11 kap MB behövs inte strandskyddsdispens (7 kap 16 § MB). Men strandskyddet ska beaktas vid tillståndsprövningen. Det innebär att de förutsättningar måste vara uppfyllda som enligt 7 kap 18 c § gäller för dispens (se prop 1998/99:45 del 2 s. 88).

Dom: M 7149-15 (pdf) öppnas på Mark- och miljööverdomstolens webbplats.