Strandskyddsdomar.se

Strandskyddsdomar.se drivs av länsstyrelserna och är en samling referat av avgöranden från i första hand MÖD (Mark- och miljööverdomstolen). Här hittar du avgöranden där domstolen tillämpat 7 kapitlet i miljöbalken (lydelse efter 30 juni 2009). Det finns även ett urval MÖD-avgöranden där lagen tillämpats i äldre lydelse. Du kan också hitta regeringens avgöranden om upphävande av strandskydd genom bestämmelse i detaljplaner till och med 2019-12-31. Avgöranden där talerätt eller andra processrättsliga frågor behandlats finns inte med i samlingen.

Samlingen är för närvarande uppdaterad till och med 2022-12-31, uppdateringar sker i regel 1 till 2 gånger per år.

Även liten brygga konstateras vara dispenspliktig vid tillsyn

Målnummer: 

Datum: 

Referatnummer: 

Målet gällde tillsyn. Länsstyrelsen har förelagt om att bland annat en liten brygga ska tas bort. Markägaren hävdar att bryggan har funnits under lång tid och att den ersatte en äldre dålig brygga någon gång efter att fastigheten köptes. Bryggan, som är liten och lätt, har tagits upp på land vid olika tillfällen. MMD upphävde föreläggandet när det gäller bryggan med skälet att den inte kräver strandskyddsdispens eftersom den är liten och enkel och inte avhåller allmänheten från tillträde.

MÖD:

Frågan är om en liten brygga är förbjuden inom strandskyddsområde eller inte. Mark- och miljööverdomstolen konstaterar likt MMD att det i målet inte är visat att det fanns någon brygga på platsen innan strandskyddets inträde 1975. MÖD konstaterar att även om bryggan är liten så kan den avhålla allmänheten från att vistas i området, därmed är den förbjuden om den saknar dispens. Dispens har varken sökts eller beviljats. Länsstyrelsen hade därmed fog för sitt föreläggande om att den ska avlägsnas. Föreläggandet kan inte anses vara en oproportionerlig inskränkning i markägarens äganderätt. MÖD fastställer därmed Länsstyrelsens föreläggande att ta bort bryggan.

Mål: M 9297-19 (pdf) öppnas på Mark- och miljööverdomstolens webbplats.