Strandskyddsdomar.se

Strandskyddsdomar.se drivs av länsstyrelserna och är en samling referat av avgöranden från i första hand MÖD (Mark- och miljööverdomstolen). Här hittar du avgöranden där domstolen tillämpat 7 kapitlet i miljöbalken (lydelse efter 30 juni 2009). Det finns även ett urval MÖD-avgöranden där lagen tillämpats i äldre lydelse. Du kan också hitta regeringens avgöranden om upphävande av strandskydd genom bestämmelse i detaljplaner till och med 2019-12-31. Avgöranden där talerätt eller andra processrättsliga frågor behandlats finns inte med i samlingen.

Samlingen är för närvarande uppdaterad till och med 2022-12-31, uppdateringar sker i regel 1 till 2 gånger per år.

Föreläggande att ta bort en brygga som tidigare ägare uppfört

Målnummer: 

Datum: 

Referatnummer: 

Målet gällde föreläggande att ta bort en brygga eller ansöka om strandskyddsdispens. Bryggan var uppförd av en tidigare ägare till bryggan. Markägare var kommunen.

MÖD:
Om en tidigare ägare av en fastighet eller tidigare tomträttshavare har kunnat föreläggas att avhjälpa skada eller olägenhet som uppstått vid deras användning av en fastighet eller en byggnad, anläggning eller anordning på annans mark enligt bl.a. 7 kap. miljöbalken, så får en tillsynsmyndighet ge ett sådant föreläggande mot en ny ägare eller tomträttshavare om det är skäligt (26 kap. 12 § miljöbalken). Mark- och miljööverdomstolen argumenterar för att den bestämmelsen får anses tillämplig även när en byggnad, anläggning eller anordning på annans mark byter ägare.

Bryggan uppfördes 1994 utan strandskyddsdispens. Nuvarande ägare förvärvade bryggan 2016. Det har inte framkommit att överlåtelsen skett i syfte att kringgå strandskyddet eller att nuvarande ägare haft anledning att misstänka att strandskyddsdispens saknades. Det är därför inte skäligt att förelägga nuvarande ägare att riva bryggan eller att söka strandskyddsdispens för den. Domstolen upphäver nämndens beslut om föreläggande.