Strandskyddsdomar.se

Strandskyddsdomar.se drivs av länsstyrelserna och är en samling referat av avgöranden från i första hand MÖD (Mark- och miljööverdomstolen). Här hittar du avgöranden där domstolen tillämpat 7 kapitlet i miljöbalken (lydelse efter 30 juni 2009). Det finns även ett urval MÖD-avgöranden där lagen tillämpats i äldre lydelse. Du kan också hitta regeringens avgöranden om upphävande av strandskydd genom bestämmelse i detaljplaner till och med 2019-12-31. Avgöranden där talerätt eller andra processrättsliga frågor behandlats finns inte med i samlingen.

Samlingen är för närvarande uppdaterad till och med 2022-12-31, uppdateringar sker i regel 1 till 2 gånger per år.

Tillsynsansvar vid underhåll av vattenanläggning

Målnummer: 

Datum: 

Referatnummer: 

Målet gällde en kommuns beslut om tillsynsavgift. Tillsynen avsåg avverkning av träd utmed ett strandskyddat vattendrag och utmynnade i ett föreläggande om att låta stubbskott växa upp. Markägaren överklagade beslutet om tillsynsavgift. Mark- och miljödomstolen har upphävt kommunens beslut om avgift med motiveringen att vattendraget är en tillståndsgiven vattenanläggning (markavvattningsföretag) och att den utförda åtgärden är underhåll av vattenanläggningen. Det är då, enligt mark- och miljödomstolen, endast länsstyrelsen som får utöva tillsyn. Kommunen har överklagat domen.

MÖD:
MÖD konstaterar att åtgärden i och för sig skulle kunna omfattas av länsstyrelsens tillsynsansvar för vattenverksamhet. Det utesluter dock inte att åtgärden även kan ingå i en annan myndighets tillsynsansvar. Den aktuella avverkningen inom strandskyddsområde faller enligt domstolens bedömning inom kommunens tillsynsansvar. Det finns därmed förutsättningar för kommunen att debitera avgift. MÖD ändrar mark- och miljödomstolens dom och fastställer tillsynsavgiften.