Strandskyddsdomar.se

Strandskyddsdomar.se drivs av länsstyrelserna och är en samling referat av avgöranden från i första hand MÖD (Mark- och miljööverdomstolen). Här hittar du avgöranden där domstolen tillämpat 7 kapitlet i miljöbalken (lydelse efter 30 juni 2009). Det finns även ett urval MÖD-avgöranden där lagen tillämpats i äldre lydelse. Du kan också hitta regeringens avgöranden om upphävande av strandskydd genom bestämmelse i detaljplaner till och med 2019-12-31. Avgöranden där talerätt eller andra processrättsliga frågor behandlats finns inte med i samlingen.

Samlingen är för närvarande uppdaterad till och med 2022-12-31, uppdateringar sker i regel 1 till 2 gånger per år.

Strandskyddsdispens för brygga

Målnummer: 

Datum: 

Referatnummer: 

Målet gällde frågan om dispens kan medges för en enskild brygga på sökandens egna tomt på en skärgårdsö. Det finns under viss del av året daglig skärgårdstrafik till ön men under lågsäsong är den inte daglig och under vintern saknas reguljär båttrafik. Sökanden har inte längre lov att nyttja en grannes brygga och inte heller del i en samfällighetsförenings bryggor. Den kommunala nämnden har avslagit ansökan om dispens. Länsstyrelsen och MMD har i tur och ordning avslagit överklagandet.

MÖD:

Frågan är om det går att medge dispens enligt 3 punkten. Lagförarbeten anger att tillämpningen av strandskyddet ska vara restriktiv. Det krävs starka skäl för att de allmänna intressen som strandskyddet syftar till att tillgodose ska få stå tillbaka för det enskilda intresset av att ha en egen brygga. Mark- och miljööverdomstolen hänvisar till ett tidigare uttalande om att endast speciella omständigheter kan ge anledning att bedöma förutsättningarna för dispens annorlunda (M 11808-14). MÖD påpekar att klaganden inte presenterat någon utredning som visar på att det skulle vara omöjligt för dem att få båtplats vid någon annan av alla de bryggor som finns på ön. MÖD bedömer att det därmed saknas förutsättning för att medge dispens och avslår överklagandet.

Mål: M 3560-19 (pdf) öppnas på Mark- och miljööverdomstolens webbplats.