Strandskyddsdomar.se

Strandskyddsdomar.se drivs av länsstyrelserna och är en samling referat av avgöranden från i första hand MÖD (Mark- och miljööverdomstolen). Här hittar du avgöranden där domstolen tillämpat 7 kapitlet i miljöbalken (lydelse efter 30 juni 2009). Det finns även ett urval MÖD-avgöranden där lagen tillämpats i äldre lydelse. Du kan också hitta regeringens avgöranden om upphävande av strandskydd genom bestämmelse i detaljplaner till och med 2019-12-31. Avgöranden där talerätt eller andra processrättsliga frågor behandlats finns inte med i samlingen.

Samlingen är för närvarande uppdaterad till och med 2022-12-31, uppdateringar sker i regel 1 till 2 gånger per år.

Strandskyddsdispens för brygga

Målnummer: 

Datum: 

Referatnummer: 

Målet gällde fråga om dispens för vidtagna åtgärder i form av tillfartsväg, uppställningsyta och tillfartsväg samt föreläggande om återställande av marken och bortforslande av bryggkonstruktionen.

MÖD:

MÖD instämmer med MMD i att särskilda skäl för dispens inte föreligger och att det funnits fog för föreläggandet. MÖD förlänger emellertid tiden för utförande av åtgärderna särskilt med tanke på den hänsyn som kan behöva tas för att undvika störningar på växt- och djurlivet.

Dom: M 11210-16 (pdf) öppnas på Mark- och miljööverdomstolens webbplats.